Start: 2/7/2023 5:54:03 AMEnd: 2/7/2023 5:54:03 AM >> 150

مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده علوم و فنآوریهای صنایع غذایی (واحد مشهد)
سال:1392 | تاریخ پایان: دی 1392

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

292

دانلود:

77

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بهینه سازی شرایط استخراج رنگدانه کورکومین از ریزوم زردچوبه با استفاده از امواج فراصوت و مقایسه آن با روش متداول (ماسراسیون)

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 بشر امروزی در طی سالیان متمادی به منظور بهبود ویژگی های محصولات از انواع مختلف مواد افزودنی نظیر رنگ ها, نگهدارنده ها و شیرین کننده ها استفاده نموده که متاسفانه برخی از این مواد به شدت برای سلامتی انسان مضر است. اخیرا با محدودیت های اعمال شده از جانب سازمان های بین المللی و انستیتوهای تحقیقاتی درسطح جهانی مطالعه و جستجو برای یافتن پیگمان های طبیعی مناسب به عنوان رنگ افزودنی شدت گرفته است. از جمله پیگمان های مورد بررسی می توان به کورکومین اشاره کرد. این ترکیب از ریزوم گیاه (Curcuma longa L.) به دست می آید. کورکومین علاوه بر رنگ دهندگی دارای خواص درمانی مفیدی از جمله خاصیت آنتی اکسیدانی, ضدمیکروبی, کاهش دهنده عوارض قلبی- عروقی, خاصیت ضد سرطانی و ... می باشد. در این پژوهش در فاز اول بهینه سازی شرایط استخراج کورکومین با حلال صورت گرفت. از متدولوژی رویه سطح پاسخ و طرح مرکب مرکزی به منظور بررسی تاثیر نسبت حلال به ماده جامد, نسبت حلال ها به یکدیگر و زمان بر راندمان کورکومین بهره گرفته شد. بر اساس نتایج به دست آمده در این تحقیق, نسبت حلال به ماده جامد, نسبت حلال ها به یکدیگر و زمان به ترتیب موثرترین فاکتورها بر استخراج کورکومین بودند. بر اساس آزمایش های انجام شده شرایط بهینه استخراج کورکومین جهت حصول بیشینه راندمان (3.80739) شامل نسبت حلال به ماده جامد (2), نسبت استن (100 درصد) و زمان 48 ساعت تعیین گردید. در فاز دوم به منظور افزایش بازدهی و کاهش زمان استخراج از امواج فراصوت استفاده گردید. متغیرهای مستقل فراصوت شامل زمان صوت دهی (1-15 دقیقه), دمای فرایند(45-25oC) و توان دستگاه فراصوت (10-100%) بود. نتابج حاکی از آن بود که زمان صوت دهی به صورت خطی (p<0.01) و نیز اثر متقابل زمان با توان دستگاه فراصوت (p<0.04) تاثیر معنی داری بر استخراج کوکومین از پودر ریزوم زردچوبه داشت. به منظور بهینه سازی اثر زمان صوت دهی, دمای فرایند و توان دستگاه فراصوت بر میزان استخراج کورکومین از روش سطح پاسخ, طرح مرکب مرکزی استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل های چند جمله ای 2F به خوبی قادر به توصیف داده ها بوده و به طور معنی داری رابطه بین متغیرهای مستقل و پاسخ را بیان می کند. بهترین سطوح زمان صوت دهی, دمای فرایند و توان دستگاه فراصوت به ترتیب 8 دقیقه, 35oC و 55 درصد بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی