مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان خراسان رضوی
سال:1391 | تاریخ پایان: تابستان 1391

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

135

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

تولید رنگ تام از قارچ موناسکوس پرپورئوس با استفاده از تغذیه با الیسیتورها و پیش ساز ها

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

موناسکوس پرپورئوس (DSMZ 1603) 

چکیده

 موناسکوس پرپورئوس یک قارچ میکروسکوپی است که قادر به تولید رنگ های قرمز, نارنجی و زرد می باشد. این رنگ ها به عنوان ماده خوراکی و طعم دهنده, ماده محافظت کننده, به عنوان جانشین نیتریت/ نیترات جهت نگهداری مواد گوشتی, به عنوان ضد عفونی کننده غذا و در لوازم آرایشی و بهداشتی و بخصوص کودکان به طور وسیعی در دنیا و به طور خاص کشورهای جنوب شرقی آسیا مورد استفاده قرار می گیرد. لذا به منظور تعیین شرایط بهینه رشد و تولید رنگ, در حضور غلظت های مختلف ساکارز, نیترات سدیم, سولفات روی, کلرید سدیم, پودر برنج, گلوتامات و تاثیر همکشتی آن با ساکارومایسس سرویزیه با استفاده از روش کشت در محیط مایع چگونگی رشد و تولید رنگ بررسی گردید. تجزیه و تحلیل آماری داده ها و آزمون مقایسه حداقل تفاوت معنی دار (LSD) توسط نرم افزار JMPB4B انجام شد و نمودارها به کمک نرم افزار اکسل رسم گردید. یافته های این تحقیق سطح 17.5 گرم درصد ساکارز را به عنوان سطح برتر و تیمار ساکارز 17.5 گرم درصد همراه با نیترات سدیم 3 گرم درصد را به عنوان ترکیب برتر در تولید رنگ های قرمز, نارنجی و زرد مشخص نمود. همچنین در غلظت 17.5 گرم بر لیتر ساکارز همراه با سطوح 3 گرم و 4.5 گرم درصد نیترات سدیم بالاترین مقدار بیوماس مشاهده گردید. در این پژوهش حضور سولفات روی هیچگونه تاثیر مثبتی را بر تولید رنگ نشان نداد و تنها در سطح 2 میلی گرم درصد سولفات روی بیشترین مقدار بیوماس تولید شد. کلرید سدیم نیز در غلظت 5 گرم درصد موجب افزایش تولید رنگ قرمز, نارنجی و زرد گردید اما با افزایش کلرید سدیم مقدار بیوماس کاهش یافت به طوری که بیشترین مقدار بیوماس در تیمار بدون کلرید سدیم مشاهده گردید. مقایسه میانگین بین سطوح پودر برنج در حضور ساکارز و عصاره مخمر سطح %3 پودر برنج را به عنوان سطح برتر در تولید رنگ های قرمز, نارنجی و زرد نشان داد. اما اثر سطوح گلوتامات و اثر متقابل سطوح پودر برنج و گلوتامات در سطح %5 معنی دار نبود. با حذف ساکارز و عصاره مخمر سطح %7 پودر برنج به عنوان سطح برتر از میان سطوح برنج مشخص گردید. ضمنا همکشتی موناسکوس پرپورئوس با ساکارومایسس سرویزیه بر روی تولید رنگ های قرمز, نارنجی و زرد اثر منفی داشت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID