مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان خراسان رضوی
سال:1390 | تاریخ پایان: اسفند 1390

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

93

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

شیوع عفونت HTLV-I/II در اهداکنندگان با HTLV نامعین سرمی مراجعه کننده به بانک خون شهرستان مشهد

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 مقدمه: با وجود اینکه ویروس HTLV-I در مناطقی از جهان از جمله شمال شرق ایران بخصوص شهر مشهد اندمیک است اطلاعی از وضعیت ویروس HTLV-II در این منطقه در دست نیست. یکی از دلایل ایجاد الگوهای نامعین سرمی در آزمون تشخیصی وسترن بلات HTLV آلودگی با ویروس های مشابه بخصوص HTLV-II بیان شده است. این مطالعه با هدف شناسایی ویروس HTLV-II در نمونه های نامعین سرمی در اهداکنندگان خون در شهر مشهد انجام شده است. روش تحقیق: میزان 3 سی سی خون کامل از 50 نفر از اهداکنندگان خون در شهر مشهد که دارای نتیجه نا معین آزمون وسترن بلات برای عفونت HTLV-I بودند گرفته شد. پس از استخراج DNA توسط کیت استخراج بوسیله آزمون مولکولی PCR و nested PCR و با استفاده از پرایمرهای داخلی و خارجی اختصاصی نمونه ها از نظر وجود ویروس HTLV-I و HTLV-II مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات دموگرافیک شامل سن, جنس و گروه خونی به همراه اطلاعات مربوط به آزمون های الایزا, وسترن بلات و PCR ثبت گردید و توسط نرم افزار SPSS ویرایش 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: پنجاه اهداکننده (39 نفر مرد و 11 نفر زن) با نتیجه نامعین وسترن بلات و متوسط سن 14.36±37.12 سال مورد بررسی قرار گرفتند. آزمون PCR 10 مورد (20%) نمونه مثبت HTLV-I را شناسایی کرد. با این وجود هیچ موردی از HTLV-II در بین نمونه ها شناسایی نگردید. شایعترین الگوی نامعین وسترن بلات در بین نمونه ها Rgp-II به تنهایی با فراوانی (n=12) %27.3 بود. هیچگونه ارتباط معناداری بین سن, جنس, گروه خونی, الگوی وسترن بلات و OD الایزا بین نمونه های مثبت و منفی HTLV-I در PCR مشاهده نشد. میانگین OD الایزا در نمونه ها 1.195±1.767 بود. نتیجه گیری: هیچگونه شواهدی دال بر وجود ویروس HTLV-II در نمونه های نامعین وسترن بلات اهداکنندگان خون در خراسان رضوی بدست نیامد بنابراین به نظر می رسد HTLV-II در این منطقه وجود نداشته و خراسان رضوی فقط از نظر وجود ویروس HTLV-I اندمیک باشد. با اینحال فراوانی زیاد HTLV-I در میان نمونه های نامعین وسترن بلات بر لزوم انجام تست های تاییدی مولکولی برای این عفونت تاکید می کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  سازمان مدیریت صنعتی