مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان خراسان رضوی | سال:1385 | تاریخ پایان: خرداد 1385

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

117

دانلود:

373

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

تعیین محیط کشت مناسب جهت رشد سویه مولد رنگ موناسکوس پرپورئوس

شماره مسلسل

نویسنده

محسن-صابری نجفی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 قارچ های تشکیل دهنده جنس موناسکوس منبع قابل توجهی از رنگ های خوراکی ـ دارویی محسوب می شوند. بدیهی است که قبل از انتخاب هر سویه جهت تولید رنگ، توجه به این موضوع ضروریست که سویه انتخابی قادر به تولید مقدار قابل توجهی رنگ باشد. برای تحقق این موضوع انتخاب محیط کشت مناسب برای تولید رنگ بیشتر، اهمیت بسیار دارد زیرا نوع منبع کربن، نیتروژن و فسفر در میزان تولید رنگ تعیین کننده است. در این پژوهش نحوه رشد گونه موناسکوس پرپورئوس سویه 1603 در 8 محیط کشت انتخابی (YpSs، ترکیبی، سابورو، G25N، نوترینت آگار، PDA، CYA و Myco) به منظور تعیین مناسب ترین محیط کشت جهت تولید رنگ توسط این سویه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت که از بین این محیط ها سه محیط کشت Myco، ترکیبی و سابورو بهترین شرایط را جهت تولید رنگ نشان دادند. براسا س مطالعه حاضر و با توجه به نتایج به دست آمده مشخص گردید که محیط های Myco و سابورو شرایط مناسب تری را برای رشد سویه مذکور جهت تولید رنگ نسبت به سایر محیط ها می توانند فراهم نمایند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID