مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان خراسان رضوی | سال:1392 | تاریخ پایان: اردیبهشت 1392

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

313

دانلود:

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

شناسایی و بررسی باکتری های دخیل در فرآیند کمپوست سازی برای قارچ خوراکی دکمه ای سفید

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 اکتینومایست ها, بویژه گونه های گرمادوست, به دلیل توانایی شان در تجزیه مولکول های پیچیده مخصوصا سلولز, لیگنوسلولز و لیگنین, بعنوان اصلی ترین اجزای میکروفلور کمپوست قارچ خوراکی دکمه ای شناخته شده اند. این گروه توانایی زیادی در تولید آنزیم های تجزیه کننده و آنتی بیوتیک ها دارا می باشند. بیوماس میکروبی اکتینومیست ها نیز حاوی میزان بالایی نیتروژن و مواد معدنی برای رشد قارچ خوراکی می باشد. 105 جدایه اکتینومایست های گرمادوست از کمپوست فاز 2 قارچ خوراکی دکمه ای نقاط مختلف ایران با تکنیک رقیق سازی جداسازی و کشت خالص آن ها تهیه گردید. از تست های مورفولوژیکی, بیوشیمیایی و تجزیه و تحلیل الگوی برشی ژن 16S rRNA برای شناسایی جدایه ها استفاده شد. توانایی تجزیه سلولز جدایه ها بوسیله ارزیابی فعالیت تجزیه کربوکسی متیل سلولز (CMCase assay) در دماهای 45 و 50 درجه سانتی گراد و اسیدیته های 6.5, 7, 7.5, 8, مورد بررسی قرار گرفت. از جدایه های منتخب به منظور تهیه بیوماس باکتریایی و تهیه محیط کشت برای بررسی رشد میسلیوم قارچ خوراکی دکمه ای استفاده شد. جدایه های اکتینومایست در پنج گروه و10 جنس قرار گرفتند, که 84 جدایه ها مربوط به گروه 2 و جنس هایActinomadura, Nocardiopsis, Thermomonospora, Thermobispora بودند. نتایج فعالیت سلولازی جدایه ها نشان داد بهترین اسیدیته برای فعالیت سلولازی اکتینوماست های کمپوست اسیدیته خنثی و دمای 50 درجه می باشد. اندازه گیری رشد میسلیوم قارچ بر روی کمپوست تلقیح شده با باکتری های مذکور و همچنین محیط کشت های تهیه شده با بیوماس باکتریایی نشان داد که این تلقیح می تواند موثر بوده و باعث افزایش رشد میسلیوم قارچ خوراکی نسبت به محیط شاهد گردد. با توجه به شرایط دمایی و اسیدیته فاز 2 کمپوست سازی و فعالیت سلولازی و تاثیر بیوماس باکتریایی بر رشد میسلیوم قارچ خوراکی, 13 جدایه جهت تلقیح مصنوعی کاندید گردیدند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID