مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان خراسان رضوی | سال:1383 | تاریخ پایان: تیر 1383

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

59

دانلود:

88

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی اثربخشی خوابگاه های دولتی در ارتقاء کیفی و کمی آموزش دانش اموزان استان خراسان

شماره مسلسل

نویسنده

مجید-حیدری چروده

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 نتایج تحقیق حاضر حاکی از این واقعیت است که از کل قواعد بررسی شده در خوابگاه دختران 14 درصد در زمره اداب اجتماعی، 28 درصد در زمره عادات اجتماعی دارای کارکرد مناسب و 58 درصد در زمره عادات اجتماعی ضعیف و دارای کارکرد نامناسب قرار می گیرند و اما در خوابگاه های پسران از کل قواعد مورد بررسی هیچ کدام در زمره اداب اجتماعی محسوب نشد. حال انکه 37.5 درصد در دسته عادات اجتماعی دارای کارکرد مناسب و 62.5 درصد در زمره عادات اجتماعی ضعیف و دارای عملکرد نامناسب قرار می گیرند. نتایج حاصل از بررسی قواعد مذکور در خوابگاه متاهلان نشان داد که 34.7 درصد قواعد خوابگاه متاهلان جزء اداب اجتماعی و 36.7 درصد انها جز عادات اجتماعی دارای کارکرد مناسب 28.6 درصد انها در زمره عادات اجتماعی ضعیف و دارای کارکرد نامناسب قرار می گیرند. مقایسه خوابگاه های مذکور نشان داد که خوابگاه های پسران انومیک تر از خوابگاه های دختران و متاهلان است و میزان قاعده مندی رفتارهای اجتماعی ساکنین خوابگاه متاهلان قابل توجه است. کارکردهای نامناسب وضعیت انومیک خوابگاه های پسران و دختران نسبت به نظام اجتماعی خوابگاه و به تبع ان نظام اجتماعی دانشگاه و اموزش عالی می تواند در اینده خطرهای جدی را متوجه این نظام ها بنماید. مقایسه قضاوت های ارزش شناختی دانشجویان ساکن خوابگاه نشان داد که بین دختران و پسران ساکن خوابگاه توافق ارزشی بیشتری وجود دارد تا دختران یا پسران ساکن خوابگاه با متاهلان ساکن خوابگاه. مقایسه اداب و عادات اجتماعی دانشجویان ساکن خوابگاه با قضاوت های ارزشی انان حاکی از این نتیجه مهم بود که قضاوت های ارزشی دانشجویان به ان مرتبه از درونی شدن نرسیده است که الزام اوری داشته باشد. با این حال این نکته مهم می تواند بارقه امیدی برای انجام اقداماتی به منظور تغییر اداب و عادات اجتماعی ساکنین خوابگاه ها باشد. به نظر می رسد نبود تعامل مستمر بین دانشجویان ساکن خوابگاه و به تبع ان عدم تشکیل گروه های منسجم و پایدار و نبود الزامات گروهی، فقدان اقدامات جامعه پذیری در بدو ورود و سکونت دانشجویان در خوابگاه ها، فقدان نظارت اجتماعی رسمی و ساخت نظام اجتماعی خوابگاه ها از عوامل موثر بر وضعیت نابسامان اجتماعی خوابگاه ها باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID