مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان خراسان رضوی | سال:1381 | تاریخ پایان: تیرماه 1381

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

146

دانلود:

115

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

نگرش جوانان به دین «بررسی نگرش جوانان مشهد به دین»

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 مساله اساسی این پژوهش، شناسایی و توصیف دقیق و روشن از مواضع جوانان نسبت به دین، تعیین میزان همسویی و تکثر نگرش به دین و وجوه سه گانه شناختی، عاطفی و آمادگی رفتاری و توصیف سنخ و نوع نگرش سکولار و غیر سکولار به دین در بین جوانان است. تعیین وجوه تشابه و تمایز، نوع و شدت نگرش برحسب سن، جنس، تحصیلات، تاهل، وضع فعالیت، مراجع کسب اطلاعات دینی، میزان مطالعه دینی و تلقی از تبلیغات دینی در جامعه نیز از اهداف دیگر این بررسی بوده است. ابزار سنجش پرسشنامه و اعتبار یا پایایی مقیاس نگرش به دین (الفای کرانباخ 0.91) در حد مطلوب و اعتبار مقیاس سنخ نگرش سکولار (0.78) نیز در حد قابل قبولی بوده است. جامعه آماری جوانان 29-19 ساله مشهد و نمونه تحقیق 519 نفر و طرح نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم و روش انتخاب اعضای نمونه تصادفی سیستماتیک از بین بلوک های شهرداری انتخاب شده است. یافته های تحقیق نشان داد موضع عاطفی جوانان به دین بیش از دو بعد دیگر صیغه مثبت دارد. توزیع فراوانی مقیاس نگرش نشان می دهد 49.2 درصد نگرش بسیار مثبت، 34.4 درصد مثبت، 6.8 بینابین، 2.5 درصد منفی و فقط 0.4 درصد نگرشی بسیار منفی دارند. بررسی همسویی وجوه نگرشی نیز نشان می دهد 55درصد نمونه تحقیق نگرش کاملا همسویی دارند و از نظر درجه تکثر 12.1 درصد نگرش کاملا متکثر داشته و نسبت به همه گویه ها موضع صریح اتخاذ نموده اند. بررسی نوع و سنخ نگرش نشان می دهد که نسبت به سنخ نگرش سکولار 23.8 درصد موضع مثبت، 35.8 درصد بینابین و 35.6 درصد موضع منفی و به سنخ نگرش غیر سکولار 83 درصد موضع مثبت، 10.5 درصد بینابین و 5.8 درصد موضع منفی اتخاذ شده است. بین سنخ نگرش وشدت آن تفاوت ها و تشابهاتی برحسب سن، جنس تاهل، تحصیلات، منشا شهری روستایی و وضع فعالیت وجود دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID