Start: 2/7/2023 4:40:13 AMEnd: 2/7/2023 4:40:13 AM >> 145

مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان خراسان رضوی
سال:1385 | تاریخ پایان: آذر 1385

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

64

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی انواع نیازها و طبقه بندی سطح انتظارات خانواده های شاهد و ایثارگر استان خراسان رضوی

شماره مسلسل

نویسندگان

مجید-دانایی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 روش تحقیق، پیمایشی است و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ای با سوالات عمدتا باز استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق کلیه خانواده های شاهد و ایثارگر شهر های مشهد، نیشابور، سبزوار و تربت حیدریه است.حجم نمونه انتخابی تعداد 431 نفر و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی به دست آمد. مهم ترین نتایج به دست آمده از این پژوهش به شرح زیر است: نیاز اقتصادی با میانگین 2.19 در رتبه اول قرار دارد و پس از آن به ترتیب نیاز پزشکی با میانگین 3.64 در رتبه دوم، نیاز اجتماعی با میانگین 4.39 در رتبه سوم، نیاز اداری با میانگین 4.90 در رتبه چهارم، نیاز خانواده با میانگین 3.03 در رتبه پنجم، نیاز مشاوره با میانگین 4.83 در رتبه ششم، نیاز فرهنگی با میانگین 4.07 در رتبه هفتم، نیاز آموزشی با میانگین 4.74 در رتبه هشتم قرار دارند. (میانگین به دست آمده هرچه به عدد 1 نزدیکتر باشد آن نیاز در بین پاسخگویان دارای ضرورت بیشتر است.)

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID