مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: بررسیهای حسابداری و حسابرسی
سال:1382 | دوره:10 | شماره:34
صفحه شروع:111 | صفحه پایان:128

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

412

دانلود:

166

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

علل عدم استفاده از صورتهای مالی تلفیقی در تصمیم گیری مدیران

نویسنده

خوش طینت محسن

صفحات

 صفحه شروع 111 | صفحه پایان 128

چکیده

 حاصل سیستم اطلاعاتی حسابداری, صورتهای مالی اساسی می باشد و به همین دلیل بخش عمده ای از تئوریها, تحقیقات و استانداردهای وضع شده در رشته حسابداری به صورتهای مالی اساسی اختصاص دارد. هدف نهایی حسابداری تأمین نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان از خدمات حسابداری است. در کشور ما نیز که هم اینک به تجربه نمودن استانداردهای حسابداری پرداخته تحقیق در این زمینه از اولویت خاصی برخوردار است. در این تحقیق سعی شده علل عدم استفاده از صورتهای مالی تلفیقی در تصمیم گیری مدیران بررسی شود. جهت انجام این تحقیق 30 شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در سال 80 سهام آنها مورد مطالعه قرار گرفته و مشمول تلفیق صورتهای مالی بوده اند انتخاب و 150 پرسشنامه برای مدیر عامل, اعضای هیات مدیره و مدیران مالی ارسال گردید که حاوی 42 سوال بود که به گونه ای هدفمند طراحی شده بود. نتایج حاصله از میان 97 پرسشنامه عودت شده نشان داد, علیرغم آنکه مدیران تا حدودی به صورتهای مالی تلفیقی شناخت و آگاهی دارند, ولی وجود پیچیدگی تکنیک های مربوط به تهیه صورتهای مذکور و کم اهمیت بودن آنها از نظر مراجع قانونی موجب شده تا صورتهای مالی تلفیقی در تصمیم گیری مدیران مورد استفاده قرار نگیرد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.