مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان خراسان رضوی
سال:1382 | تاریخ پایان: مرداد 1382

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

214

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی تمایل نوجوانان و جوانان ساکن در شهر مشهد نسبت به انواع موسیقی و فیلم

شماره مسلسل

نویسندگان

سعید-شریعتی مزینانی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 1-اهداف: هدف اصلی تحقیق حاضر اگاهی از میزان و نوع تمایل نوجوانان و جوانان شهر مشهد به انواع موسیقی و فیلم بوده است. 2- روش یا روش ها: پژوهش حاضر در قالب یک تحقیق زمینه یابی (Survey) و در سطح توصیف انجام شده است. 3- یافته ها: نتایج تحقیق در دو بخش توصیف و تحلیل عبارتاند از: موسیقی 1-4- شدت تمایل به موسیقی بر اساس ساعات روزانه گوش دادن به موسیقی، خرید نوار یا CD موسیقی، شرکت در کلاس های موسیقی، کنسرت ها و عضویت در کانون موسیقی و بالاخره مطالعه مطالب مربوط به موسیقی اندازه گیری شد. یافته ها بیانگر ان است که: 4-1-1- 40.4 درصد پاسخگویان کمتر از 30 دقیقه، 22.5 درصد بین 30 تا 60 دقیقه و 37 درصد بیش از 60 دقیقه در روز به موسیقی گوش می دهند. 4-1-2- 50.7 درصد پاسخگویان هیچ یا یک عدد، 23.1 درصد بین 2 تا 4 عدد و 26.2 درصد بیش از 4 عدد در ماه نوار یا CD موسیقی خریداری می کنند. 4-1-3- 21.5 درصد پاسخگویان حداقل در یکی از حیطه های مربوط به موسیقی (شرکت در کنسرت ها، کلاس موسیقی، کانون موسیقی) فعال اند در حالی که 78.5 درصد در هیچ یک از زمینه های مذکور فعالیت ندارند. 4-2- حدود نیمی از پاسخگویان نسبت به انتخاب شغل در حیطه موسیقی اظهار تمایل کرده اند. همچنین در زمینه تمایل به شرکت در کلاس های موسیقی، کلاس اموزش سازهای ایرانی بیشترین و کلاس اموزش سازهای خارجی کمترین تمایل را در پاسخگویان برمی انگیزد. 4-3- از نظر نوع موسیقی مورد تمایل، موسیقی پاپ ایرانی خارج از کشور. در خصوص ریتم موسیقی،43.1 درصد پاسخگویان ریتم ملایم و 10.9 درصد ریتم تند را ترجیح می دهند. 35.6درصد بسته به موقعیت ریتم خاصی را ترجیح می دهند و 8.7 درصد نیز ترجیح خاصی در این زمینه ندارند. 4-4- در زمینه معیار انتخاب موسیقی، ریتم یا ضرباهنگ اثر، خواننده، مضمون اثر و بالاخره ایرانی و یا خارجی بودن اثر به ترتیب در رتبه های اول تا چهارم اهمیت قرار دارند. 4-5- در زمینه دلایل تمایل به موسیقی،”دستیابی به ارامش از طریق گوش دادن به موسیقی“ مهم ترین دلیل در این زمینه بوده و ”تجربه هیجان و شادی“ و ”رفع خستگی از کار و درس“ در رده های بعدی قرار گرفتند. تحلیل یافته ها در زمینه تمایل به موسیقی نشان داد که پسران بیش از دختران و نوجوانان به موسیقی تمایل دارند. همچنین بر اساس متغیرهای پایگاه اجتماعی یافته ها بیانگر ان است که ساکنان مناطق بالای شهر بیش از سایر مناطق، افراد دارای تحصیلات بالاتر و نیز افراد دارای والدین برخوردار از سطح تحصیلات بالاتر تمایل بیشتری به موسیقی دارند. فیلم 6-4- در زمینه تماشای فیلم، به طور میانگین هر یک از پاسخگویان 3.4 فیلم در هفته تماشا می کنند. بیشترین درصد پاسخگویان مربوط به کسانی است که 2 فیلم در هفته تماشا می کنند. 72.6 درصد پاسخگویان در هیچ یک از حیطه های مربوط به فیلم، (شرکت در کلاس ها و کانون فیلم) فعال نیستند. 4-7- در زمینه تمایل به فعالیت در حیطه های مربوط به فیلم، شرکت در کلاس بازیگری و عضویت در ویدئو کلوپ بیش از سایر زمینه ها مورد تمایل پاسخگویان بوده اند. 4-8- در زمینه نوع فیلم های مورد تمایل، فیلم های خانوادگی، کمدی و عاشقانه در رده های اول تا سوم قرار دارند. 4-9- معیار انتخاب فیلم برای بیشتر پاسخگویان ”موضوع“ فیلم بوده و بازیگران فیلم، ایرانی یا خارجی بودن و بالاخره کارگردان در رتبه های بعدی قرار گرفتند. 4-10- مهم ترین دلیل تماشای فیلم برای پاسخگویان ”دستیابی به شادی و هیجان“ و پس از ان ”رفع خستگی از کار و درس“ بوده است. تحلیل یافته ها در زمینه تمایل به فیلم نشان داد که تمایل مذکور بین دختران و پسران و بین نوجوانان و جوانان تقریبا یکسان است. بین تحصیلات و شغل والدین پاسخگو و رتبه اجتماعی محل سکونت نیز همبستگی ضعیفی وجود دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID