مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

440

دانلود:

234

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

طرح تحول نظام سلامت و عملکرد مراکز آموزشی درمانی شهر خرم آباد: رویکرد کارت امتیازی متوازن

صفحات

 صفحه شروع 12 | صفحه پایان 22

چکیده

 مقدمه: ارزیابی عملکرد به عنوان یک ابزار کنترلی همواره مورد توجه مدیران بوده است از این رو این مطالعه با هدف به کارگیری رویکرد کارت امتیازی متوازن جهت ارزیابی عملکرد مراکز آموزشی درمانی شهر خرم آباد قبل و بعد از طرح تحول نظام سلامت (1392 و 1396 ) انجام گردید. مواد و روش­ ها: این مطالعه توصیفی-مقایسه ای است که در سالهای 1392 و 1396 با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن انجام شد و جامعه آماری شامل کلیه مراکز آموزشی درمانی شهر خرم آباد می باشد و با استفاده از نرم افزار SPSS22 عملکرد بیمارستان ها براساس ابعاد و شاخص های مورد مطالعه, مورد بررسی قرار گرفت. یافته ­ ها: بین عملکرد مراکز آموزشی درمانی شهر خرم آباد در بعد مشتری مداری و فرآیندهای داخلی قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت تفاوت معنا داری وجود داشت (p<0/05) و در ابعاد رشد و یادگیری و مالی تفاوت معنا داری وجود نداشت (p>0/05). بحث و نتیجه­ گیری: نتایج پژوهش نشان داد که دو بعد از ابعاد کارت امتیازی متوازن پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت در مراکز آموزشی درمانی شهر خرم آباد ارتقا یافته است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  جباری، علیرضا، زهابی، فائزه، جعفری، حسن، و شعربافچی زاده، نسرین. (1398). طرح تحول نظام سلامت و عملکرد مراکز آموزشی درمانی شهر خرم آباد: رویکرد کارت امتیازی متوازن. یافته، 21(3 (پیاپی 81) )، 12-22. SID. https://sid.ir/paper/79878/fa

  Vancouver: کپی

  جباری علیرضا، زهابی فائزه، جعفری حسن، شعربافچی زاده نسرین. طرح تحول نظام سلامت و عملکرد مراکز آموزشی درمانی شهر خرم آباد: رویکرد کارت امتیازی متوازن. یافته[Internet]. 1398؛21(3 (پیاپی 81) ):12-22. Available from: https://sid.ir/paper/79878/fa

  IEEE: کپی

  علیرضا جباری، فائزه زهابی، حسن جعفری، و نسرین شعربافچی زاده، “طرح تحول نظام سلامت و عملکرد مراکز آموزشی درمانی شهر خرم آباد: رویکرد کارت امتیازی متوازن،” یافته، vol. 21، no. 3 (پیاپی 81) ، pp. 12–22، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/79878/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی