مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,134

دانلود:

325

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی شکاف کیفیت خدمات فوریت های پزشکی شهرستان خرم آباد با استفاده از مدل سروکوال

صفحات

 صفحه شروع 78 | صفحه پایان 86

چکیده

 مقدمه: به منظور ارائه بهتر خدمات در مراکز بهداشتی درمانی آگاهی از ادراکات و انتظارات دریافت کنندگان خدمات این مراکز و تعیین شکاف موجود بین این دو مقوله نقش بسیار مهمی را ایفاء می کند. این پژوهش با هدف ارزیابی کیفیت خدمات مرکز فوریتهای پزشکی شهرستان خرم آباد با استفاده از مدل سروکوال در سال 1391 انجام شد.مواد و روش ها: در این پژوهش توصیفی- تحلیلی400 نفر از گیرندگان خدمات فوریتهای پزشکی شهرستان خرم آباد با استفاده از روش نمونه گیری مستمر انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد سروکوال انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و به کمک آمار توصیفی و آزمون های تی زوجی, کروسکال والیس و آنووا انجام گرفت.یافته ها: پس از بررسیهای انجام شده تمامی ابعاد پنجگانه کیفیت خدمات ارائه شده (شامل ابعاد ملموسات, تضمین و اطمینان, پاسخگویی, مسوولیت پذیری و همدلی) شکاف منفی کیفیت وجود داشت, که بیشترین شکاف کیفیت در بعد همدلی و کمترین شکاف در ابعاد مولفه های ادب و اعتماد واحدهای مورد پژوهش بود. این شکاف در همه ابعاد, به استثنای بعد ادب و اعتماد از نظر آماری معنی دار بود, ولی بین سن و جنس و سطح تحصیلات مراجعین و نمره شکاف کیفیت, رابطه آماری معناداری وجود نداشت.بحث و نتیجه گیری: انتظارات مراجعین در تمام ابعاد کیفیت خدمات بالاتر از ادراکات آنان بوده است و نیاز است کیفیت ارائه خدمات در این مراکز در تمام ابعاد بویژه بعد همدلی بهبود یابد. پیشنهاد می گردد کیفیت ارائه خدمات در این مرکز و سایر مراکز بصورت دوره ای بررسی و به منظور بهبود ارائه خدمات درمانی اقدامات لازم صورت گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  توشمال، غلامرضا، حکاک، محمد، و حیدری، حشمت اله. (1394). بررسی شکاف کیفیت خدمات فوریت های پزشکی شهرستان خرم آباد با استفاده از مدل سروکوال. یافته، 17(1 (پیاپی 63))، 78-86. SID. https://sid.ir/paper/79829/fa

  Vancouver: کپی

  توشمال غلامرضا، حکاک محمد، حیدری حشمت اله. بررسی شکاف کیفیت خدمات فوریت های پزشکی شهرستان خرم آباد با استفاده از مدل سروکوال. یافته[Internet]. 1394؛17(1 (پیاپی 63)):78-86. Available from: https://sid.ir/paper/79829/fa

  IEEE: کپی

  غلامرضا توشمال، محمد حکاک، و حشمت اله حیدری، “بررسی شکاف کیفیت خدمات فوریت های پزشکی شهرستان خرم آباد با استفاده از مدل سروکوال،” یافته، vol. 17، no. 1 (پیاپی 63)، pp. 78–86، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/79829/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی