مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,108

دانلود:

198

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر غلظت های مختلف نمک های NaCl و CaCl2 بر جوانه زنی و رشد 14 ژنوتیپ گندم و یک ژنوتیپ تریتیکاله

صفحات

 صفحه شروع 85 | صفحه پایان 103

چکیده

 به منظور بررسی اثرات غلظت های مختلف نمک های کلرید سدیم و کلرید کلسیم بر صفات جوانه زنی و رشد 14 ژنوتیپ انتخابی مقاوم به شوری گندم (T.aestivum) و یک ژنوتیپ تریتیکاله (XTriticale.var.Joanilo) آزمایشاتی در قالب طرح کرت های کاملا تصادفی در سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش جوانه زنی شامل: تیمار شاهد (هوگلند نصف غلظت) و غلظت های S1=75؛ S2=150؛ S3=225 و S4=300 میلی مولار ترکیبی از نمک های فوق با نسبت 2:1 برای Ca:Na بودند. پس از شمارش های متوالی تعداد ریشه چه و گیاهچه, صفات جوانه زنی نظیر: زمان لازم برای جوانه زدن 50 درصد بذور (T50) یا نیم زمان جوانه زنی و درصد نهایی جوانه زنی (%Ge) محاسبه شد و منحنی های روند ظهور ریشه چی و گیاهچه ترسیم گردید. در آزمایش گلخانه ای از همان تیمارهای آزمایش جوانه زنی استفاده گردید و بذور هر ژنوتیپ در گلدان های محتوی پرلیت کاشته شد و صفات رشد نظیر وزن ماده خشک (TDM) و سطح برگ (LA) اندازه گیری گردید. در پایان غلظت پرولین (Pr) در اندام های هوایی تازه تعیین شد. نتایج نشان می دهد که در بسیاری از ژنوتیپ ها با افزایش غلظت شوری صفت نیم زمان جوانه زنی (T50) افزایش یافته است و جوانه زنی با تاخیر بیشتری صورت گرفته است. همچنین درصد جوانه زنی نهایی (%G) کاهش یافته است. با افزایش غلظت نمک, عملکرد نسبی ماده خشک (RDM) و مطلق ماده خشک (TDM) در زمانهای نمونه برداری و نیز درصد نهایی عملکرد نسبی ماده خشک (RTDM) و سطح برگ (LA) کاهش پیدا کرد و غلظت پرولین افزایش یافت. کمیت های تاثیر شوری جهت کاهش جوانه زنی به مقدار 10 درصد (S10) و 50 درصد (S50) برای اغلب ژنوتیپ ها در محدوده تیمارهای آزمایشی محاسبه گردید. متحمل ترین ژنوتیپ ها در مرحله جوانه زنی به ترتیب ماهوتی, کویر, روشن و الوند و در مرحله نشایی به ترتیب الوند, روشن, سرخ تخم و ماهوتی تشخیص داده شدند. ژنوتیپ های دوروم و تریتیکاله از سایر ژنوتیپ ها حساستر بودند. بیشترین غلظت پرولین در ژنوتیپ های تریتیکاله, کراس شاهی و الوند مشاهده گردید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  فربودی، منوچهر، سیادت، حمید، عابدی، محمدجواد، و خاوری نژاد، رمضانعلی. (1382). تاثیر غلظت های مختلف نمک های NaCl و CaCl2 بر جوانه زنی و رشد 14 ژنوتیپ گندم و یک ژنوتیپ تریتیکاله. علوم کشاورزی، 9(2)، 85-103. SID. https://sid.ir/paper/7979/fa

  Vancouver: کپی

  فربودی منوچهر، سیادت حمید، عابدی محمدجواد، خاوری نژاد رمضانعلی. تاثیر غلظت های مختلف نمک های NaCl و CaCl2 بر جوانه زنی و رشد 14 ژنوتیپ گندم و یک ژنوتیپ تریتیکاله. علوم کشاورزی[Internet]. 1382؛9(2):85-103. Available from: https://sid.ir/paper/7979/fa

  IEEE: کپی

  منوچهر فربودی، حمید سیادت، محمدجواد عابدی، و رمضانعلی خاوری نژاد، “تاثیر غلظت های مختلف نمک های NaCl و CaCl2 بر جوانه زنی و رشد 14 ژنوتیپ گندم و یک ژنوتیپ تریتیکاله،” علوم کشاورزی، vol. 9، no. 2، pp. 85–103، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/7979/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی