مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد تربیت معلم
سال:1386 | تاریخ پایان: آبان 1386

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

157

دانلود:

294

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی میزان شیوع مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی در بین نوجوانان و جوانان شهرهای استان مرکزی

شماره مسلسل

نویسنده

ایرج-فیضی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 اهداف طرح عبارت اند از: بررسی میزان آشنایی جوانان و نوجوانان استان مرکزی با انواع مواد مخدر بررسی میزان دسترسی آنان به انواع مواد مخدر و مشروبات الکلی، بررسی میزان استفاده آنان از انواع مواد مخدر و مشروبات الکلی، بررسی نگرش جوانان و نوجوانان نسبت به مصرف مواد مخدر، بررسی زمینه ها و شرایط مصرف مواد مخدر و بررسی رابطه متغیرهای مستقل با مصرف مواد مخدر، مشروبات الکلی و داروهای روان گردان. این تحقیق در مراکز شهرستان های استان مرکزی مورد مطالعه قرار گرفته است. روش نمونه گیری از نوع خوشه ای چند مرحله ای و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 3999 نفر بوده است. روش مورد استفاده در تحقیق حاضر پیمایشی بوده که با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و اجرا شد. برخی از نتایج تحقیق به شرح زیر است: میزان نگرانی شیوع مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی 90% برای مواد مخدر و 75% برای مشروبات الکلی بوده است. سهولت تهیه مواد مخدر و مشروبات الکلی 62% در مورد مواد مخدر و 58% برای تهیه مشروبات الکلی در حد آسان بوده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID