مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان فارس
سال:1385 | تاریخ پایان: شهریور 1385

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

374

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی عوامل اجتماعی – اقتصادی موثر بر ارزشهای زمینه ساز توسعه (مورد مطالعه: جوانان شهر شیراز)

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 در این پژوهش با شیوه پیمایش تلاش شده تا برخی از ارزشهایی که زمینه ساز توسعه محسوب می شوند (شامل علم گرایی, دنیا گرایی, آینده نگری, عدم اعتقاد به تقدیر گرایی, قانون گرایی, استقلال, وقت شناسی, تلاش و کوشش, نوپذیری, داشتن آرزوهای سطح بالا و دور دست, و همدلی) در بین جوانان 29-14 ساله شهر شیراز مورد بررسی قرار گیرند. مطالعه مقدماتی طی توزیع 120 پرسشنامه در میان جامعه آماری جهت تعیین پرسشها با استفاده از ضریب آلفا به انجام رسید و برای برآورد اعتبار صوری آن از دیدگاههای تنی چند از متخصصان جامعه شناسی و روان شناسی استفاده شده است. جمعیت نمونه در این پژوهش 888 نفر از جوانان ساکن شیراز بودند که بر اساس نمونه گیری خوشه ای انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. متغیرهای مستقل پژوهش از این قرارند: پایگاه اجتماعی – اقتصادی فرد و والدین فرد, جنس, سن, شیوه جامعه پذیری مشارکتی در خانواده, میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی, عضویت در انجمن های ارادی و داوطلبانه, رضایتمندی سیاسی, احساس امنیت فردی, اعتماد متقابل در روابط با دیگران و عام گرایی. داده های جمع آوری شده دو مرحله آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. ترکیب جنسی شامل 428 نفر مرد (48.5 درصد) و 454 نفر زن (51.5 درصد) می شود؛ 710 نفر (80.5 درصد) از آنها مجرد و 172 نفر (19.5 درصد) متاهل بودند؛ پایین ترین سطح تحصیلی در میان آزمون شوندگان بی سواد 6 نفر (0.7 درصد) و بالاترین تحصیلات کارشناسی ارشد و بالاتر با تعداد 14 نفر (1.6 درصد) عنوان شده اند. از مجموع 156 نفری که شاغل هستند, 49 نفر در سطح مشاغل با پرستیژ اجتماعی بالا, 38 نفر با مشاغل در سطح با پرستیژ اجتماعی متوسط و 69 نفر در سطح مشاغل با پرستیژ اجتماعی پایین قرار می گیرند. از میان متغیرهای مستقل, متغیرهای عام گرایی, مشارکت در انجمن های داوطلبانه, شیوه جامعه پذیری مشارکتی در خانواده, میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی و رضایتمندی سیاسی با ارزش های زمینه ساز توسعه ارتباط مثبت معنادار نشان داده اند ولی احساس امنیت فردی با ارزش های زمینه ساز توسعه رابطه مثبت و معنادار داشته است. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش مرحله به مرحله نشان می دهد که متغیرهای شیوه جامعه پذیری مشارکتی؛ احساس امنیت فردی؛ عام گرایی؛ اعتماد به دیگران و مشارکت در انجمن های ارادی و داوطلبانه به ترتیب وارد معادله رگرسیون چند متغیره شده و توانستند در مجموع 19 درصد از تغییرات متغیر ارزش های زمینه ساز توسعه را تبیین نمایند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  عباسی، خیام، عرب مقدم، نرگس، و ایمان، محمدتقی. (شهریور 1385). بررسی عوامل اجتماعی – اقتصادی موثر بر ارزشهای زمینه ساز توسعه (مورد مطالعه: جوانان شهر شیراز). تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی. https://sid.ir/paper/791244/fa

  Vancouver: کپی

  عباسی خیام، عرب مقدم نرگس، ایمان محمدتقی. [Internet]. بررسی عوامل اجتماعی – اقتصادی موثر بر ارزشهای زمینه ساز توسعه (مورد مطالعه: جوانان شهر شیراز). تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی؛ شهریور 1385. Available from: https://sid.ir/paper/791244/fa

  IEEE: کپی

  خیام عباسی، نرگس عرب مقدم، و محمدتقی ایمان، “بررسی عوامل اجتماعی – اقتصادی موثر بر ارزشهای زمینه ساز توسعه (مورد مطالعه: جوانان شهر شیراز)،” ایران، مراکز جهاد دانشگاهی، شهریور 1385. [Online]. Available: https://sid.ir/paper/791244/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری

  فایل موجود نیست