مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان فارس
سال:1385 | تاریخ پایان: شهریور 1385

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

93

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

سنجش میزان تعهد اجتماعی در بین دانشجویان کارشناسی دانشگاه تبریز و بررسی عوامل مرتبط با آن

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 تعهد اجتماعی که بیشتر مورد توجه دانشمندان علوم اجتماعی و رفتاری است مقوله ای است که از آن به عنوان توانایی ایجاد وفاداری در بین اعضای جامعه یاد می کنند. کمرنگ شدن این پدیده درجامعه باعث تزلزل پایه های زندگی اجتماعی در هر نهاد اجتماعی می شود. عنصر مهم تعهد، برآورده کردن انتظارات دیگران در موقعیت های اجتماعی است که این خود چیزی جز نقش افراد در موقعیت های مختلف نیست. تعهد اجتماعی با تنظیم روابط اجزای هر نظام به کاهش پیچیدگی روابط اجتماعی منجر گشته و رفتار دیگران را قابل پیش بینی می کند. همچنین تعهد اجتماعی با هویت دادن به اعضای جامعه باعث حفظ ارزش های فرهنگی جامعه گشته و منجر به تثبیت هنجارهای اجتماعی می گردد. تعهد اجتماعی دانشجویان به هنجارها و ارزش های جامعه خود بسی مهم تر و فراتر از اقشار و گروه های دیگر مردم است. هدف کلی درانجام این پژوهش، سنجش میزان تعهد اجتماعی و عوامل اجتماعی اقتصادی مرتبط با آن در بین دانشجویان کارشناسی در سال 1384 بوده است که با استفاده از روش پیمایشی و ابزار اندازه گیری پرسشنامه، جمع آوری داده های تحقیق در سطح دانشگاه شیراز مطابق با روش نمونه گیری مطبق متناسب و نمونه آماری 371 نفر انجام گرفته است. دیدگاه های نظری در بخش نظریه ها، جنبه تلفیقی بین سطح کلان و خرد است که از نظریه AGIL پارسونز نیز به عنوان نظریه بنیادی استفاده شده است. نتیجه حاصله از آزمون فرضیه ها نشان دهنده وجود رابطه معنادار بین متغیرهای اعتماد اجتماعی، رضایت اجتماعی، گرایش دینی، مادی گرایی، جنسیت و درآمد به عنوان متغیرهای مستقل و تعهد اجتماعی به عنوان متغیر وابسته تحقیق می باشد. پایگاه اجتماعی از متغیرهای مستقل اصلی تحقیق رابطه معناداری با تعهد اجتماعی نداشت. به علاوه، نتایج حاصله از تحلیل رگرسیونی چند متغیره تحقیق نشان می دهد 50 درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل پژوهش تبیین و پیش بینی می شود. از میان متغیرهای تحقیق رضایت اجتماعی به طور مستقیم دارای بیشترین قدرت تبیین و اثرگذاری روی واریانس های تعهد اجتماعی دانشجویان است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید