مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان فارس
سال:1381 | تاریخ پایان: بهمن 1381

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

88

دانلود:

8

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی رابطه سبک اسناد با بهداشت روانی و فیزیکی دانش آموزان پایه سوم دبیرستان های شهرستان شیراز

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 پژوهش حاضر به بررسی رابطه سبک اسناد با بهداشت روانی و فیزیکی دانش آموزان دختر و پسر با توجه به رشته تحصیلی، نوع مدرسه و طبقه اجتماعی آنها پرداخته است. نمونه مورد تحقیق شامل 500 دانش آموز سال سوم دبیرستان در رشته های تحصیلی علوم تجربی، علوم انسانی و ریاضی فیزیک از مدارس دولتی، نمونه دولتی و غیر انتفاعی است که به وسیله ترکیبی از روش نمونه گیری خوشه ای و طبقه ای انتخاب شدند. برای سنجش سبک اسناد از پرسشنامه سبک اسناد (ASQ) و به منظور سنجش بهداشت روانی از پرسشنامه 900-R، SCI استفاده شد. بهداشت فیزیکی توسط مقیاس نشانه های جسمانی پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) مورد اندازه گیری قرار گرفت.پس از جمع آوری اطلاعات با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون رابطه سبک اسناد با بهداشت روانی و فیزیکی در مدارس و رشته های تحصیلی مختلف بررسی شد. همچنین به وسیله رگرسیون چند متغیره توان پیش بینی کنندگی سبک اسناد و ابعاد آن و عامل جنس در پیش بینی بهداشت روانی و فیزیکی دانش اموزان مورد بررسی قرار گرفت. تاثیر تحصیلات و شغل پدر (به عنوان شاخصی از طبقه اجتماعی)، نوع مدرسه و رشته تحصیلی بر بهداشت روانی و فیزیکی نیز با استفاده از تحلیل واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل گردید و بر این اساس نتایج زیر به دست آمد: 1- بین سبک اسناد، بهداشت روانی و فیزیکی دانش آموزان رابطه معناداری مشاهده نشد. 2- سبک اسناد برای وقایع مطلوب و نامطلوب قادر به پیش بینی معنادار بهداشت روانی و فیزیکی دانش آموزان نبود. 3- ابعاد سبک اسناد نتوانست به طور معناداری بهداشت روانی و فیزیکی دانش آموزان را پیش بینی نماید. 4- عامل جنس به طور معناداری بهداشت روانی (P<0.001، b=-+.4452) و فیزیکی (P<0.0002، b=-0.193) دانش آموزان را پیش بینی می کند. به این صورت که دختران در مقایسه با پسران مشکلات روانشناختی و فیزیکی بیشتری دارند. 5- نوع مدرسه، تحصیلات و شغل پدر اثر معناداری بر بهداشت روانی و فیزیکی دانش آموزان نداشت. رشته تحصیلی نیز تنها بربهداشت روانی دانش آموزان اثرمعنادار داشت. (P<0.05، F=-2.56).

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID