مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان فارس
سال:1383 | تاریخ پایان: 1383

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

75

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی رابطه دینداری و نگرش نسبت به دموکراسی (مطالعه موردی: دانشجویان- دانشگاه شیراز)

شماره مسلسل

نویسنده

محمد-دلبری

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 این پژوهش به منظور بررسی رابطه دینداری و برخی عوامل دیگر با نگرش نسبت به دموکراسی و با روش پیمایشی به انجام رسیده است. نمونه پژوهش را تعداد 383 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شیراز تشکیل می دهند که داده های آن از طریق پرسشنامه، در بهار 1383 گردآوری شده است. در این پژوهش برای نشان دادن رابطه دینداری و نگرش نسبت به دموکراسی از نظریه وبر استفاده شده است. سایر متغیرهای مستقل از میان نظریاتی انتخاب شده اند که بر عوامل سطح خرد موثر بر دموکراسی متمرکزند. سنجش میزان دینداری افراد بر اساس مدل چند بعدی گلاک و استارک صورت گرفته است. همچنین نگرش نسبت به دموکراسی در سه بخش حقوق و آزادی های مدنی، حکومت دموکراتیک و پاسخگو و جامعه دموکراتیک سنجیده شده است. نتایج تحلیل دو متغیره (آزمون تی، تحلیل پراکنش و رگرسیون ساده)، نشان می دهد که بین متغیرهای بعد اعتقادی دینداری، بعد عاطفی دینداری، بعد مناسکی دینداری، بعد پیامدی دینداری، میزان کل دینداری، مدت حضور در دانشگاه، سن، جنس، محل سکونت دائمی و مقطع تحصیلی با نگرش نسبت به دموکراسی رابطه معنی داری وجود دارد، در حالی که بین متغیرهای تحصیلات والدین، وضعیت تاهل، قومیت و رشته تحصیلی با متغیر وابسته رابطه معنی داری وجود ندارد. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش مرحله به مرحله، نشان می دهد که متغیرهای بعد مناسکی دینداری، مدت حضور در دانشگاه، بعد اعتقادی دینداری، سکونت در شهر و وضعیت تاهل به ترتیب از مرحله اول تا مرحله پنجم وارد معادله رگرسیون چند متغیره شده و توانسته اند در مجموع 20.8 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نماید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  سازمان مدیریت صنعتی