مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: دانشگاه هنر شیراز | سال:1399 | تاریخ پایان: بهار 1399

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

546

دانلود:

90

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بازنمایی منظر و معماری بومی در طراحی های سهراب سپهری (رویکردی پدیدارشناسانه)

شماره مسلسل

نویسنده

علی-اسدپور

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

سهراب سپهری 1307-1359 ازجمله شاعران بحث برانگیز ایران بوده است. آثار زیادی پیرامون زندگی و شعر او نوشته شده است. یکی از مهم ترین وجوه در تحلیل آثار او, تعلق وی به مکتب رمانتیک گرایی در ادبیات ایران است که این موضوع پرداختن به نگاه او به منظر و معماری بومی به ویژه معماری و منظر روستایی مناطق حاشیه ی کویری را مهم و ارزشمند می نماید. مجموعه ی متنوعی از طراحی ها و نقاشی ها او از این میراث برجای مانده است که هر یک در جای خود ارزش مطالعه و بررسی را دارند. بااین حال, طراحی های او کمتر موردتوجه منتقدان هنری بوده است. در این پژوهش مجموعه ای از طراحی های سهراب سپهری در واپسین سال های حیات وی انتخاب شده اند. این طراحی ها شامل 145 طرح 1356 از مناظر گوناگون تهیه شده اند. با استفاده از پدیدارشناسی غیر-هستند که طی سال های 58 و « افق سازی », « تحویل پدیدارشناسانه » سوپژکتیو و نگاهی هرمنوتیک, فرآیندی سه مرحله ای شامل برای خوانش این آثار اتخاذ شده است. همچنین مدلی برای خوانش اثر هنری « یافتن اشکال ساختاری » پیشنهاد شده که بر مفاهیم اولیه پدیدارشناسی و به ویژه پدیدارشناسی مکان پایه گذاری شده است. نتایج و « درخت », « کوه » نشان می دهند که اجزای سازنده منظر و معماری بومی در تجربه ی زیسته ی سهراب شامل هستند. عناصر دیگری همچون پوشش های گیاهی (بوته ها) و سنگ ها نیز در این میان به عنوان « معماری » عناصر فرعی دیده می شوند که در مرتبه ی بعدی قرار دارند. مسیر یا جوی آب نیز عنصر دیگری است که در و « وضعیت », « موقعیت » طرح های سهراب قابل مشاهده هستند. خوانش این عناصر در طرح ها ش امل هستند. تحلیل این عناصر نشان دادند که ساختار غالب در بازنمایی منظر طبیعی در این « جزئیات » طرح ها شامل ترکیب بندی کوه ها و تپه ها به صورت قطر راست است. درختان در بیشتر موارد به صورت توده ای و با جزئیات ترسیم شده اند و در میان زمینه جای گرفته اند. سنگ ها بیشتر وضعیتی گروهی دارند و سطح » در پیش زمینه با جزئیات اندکی رسم شده اند. منظر در طراحی های موردبررس ی از سهراب در موردتوجه است و منظر کلان به ندرت ترسیم شده است. تحلیل ساختار مکان در آثار موردبررس ی « میانی است. « چشم انداز درهم بافته و مرکب » نشان می دهد که منظر بومی بازنمایی شده در این آثار, نوعی دو گونه معماری بازنمایی شده هستند که مرزهای میان خود و درختان را مبهم جلوه « خانه » و « آبادی » با انحنای خود مرز میان آسمان و بنا را ساخته است و دیوارها با روز ن هایشان « سیمای بام ». می دهند درون را با بیرون مرتبط می نموده اند و کنترل می کردند. درعین حال نوعی پیوستگی میان درون و بیرون نیز وجود دارد. سه لایه گوناگون تودرتو در طراحی های سهراب سپهری شکل گرفته است. درونی ترین لایه, لایه ی انسان ساخت معماری است, لایه میانی درختان توده ای هستند و لایه بیرونی, کوه ها و تپه ها را « آنجا » و « اینجا » شامل می شود. طراح/ ناظر همیشه در لایه بیرونی جای داده است و به این ترتیب مفهوم شکل گرفته است. مدل های گرافیکی ترسیم شده, یافته ها را نمایش می دهند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID