مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان زنجان | سال:1368 | تاریخ پایان: اسفند 1368

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

278

دانلود:

22

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی نماتد ساقه یونجه Ditylenchus dipsaci و چگونگی پراکندگی آن در مزارع علوفه کاری استان زنجان

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 استان زنجان با 39398 کیلومتر مربع وسعت و 2689 روستا یکی از مراکز مهم کشاورزی و دامپروری ایرانی می باشد. برای بررسی وضعیت علوفه کاری این استان از نظر آلودگی به نماتد ساقه یونجه (Ditylenchus dipsaci) از سال 1366 تا 1368 تعداد 452 نمونه مشکوک از مزارع استان جمع آوری و نماتدها با استفاده از روش تکمیلی دیگریس (DE, Grisse, 1969) استخراج وضعیت آنها در 20 گرم جوانه های اطراف طوقه و 500 گرم خاک اطراف ریشه شمارش گردید.نتایج بدست آمده نشان داد که حدود 53 درصد از مزارع یونجه استان آلوده به نماتد ساقه یونجه است که این آلودگی در هر شهرستان به تفکیک، بشرح زیر می باشد:1- شهرستان زنجان: از 147 مزرعه نمونه برداری شده 74 مزرعه آلودگی نشان داد که حدود 50.3 کل مزارع شهرستان را شامل می شود.2- شهرستان قزوین: از 32 مزرعه نمونه برداری شده 43.7 درصد آلودگی نشان داد.3- شهرستان ابهر: مزارع این شهرستان 61.5 درصد آلودگی نشان دادند.4- شهرستان تاکستان: 81.8 درصد آلودگی از 11 مزرعه این شهرستان گزارش گردید.5- شهرستان خدابنده: از 12 مزرعه مورد مطالعه 58.3% آلودگی نشان داده شد.نتایج به دست آمده از این تحقیقات وجود نماتد ساقه یونجه و شدت آلودگی را در مزارع یونجه کاری استان زنجان نشان میدهد. لذا با توجه به شدت بیماری و اهمیت آن در منطقه جهت جلوگیری از بالا رفتن جمعیت و اشاعه بیشتر این نماتد باید مناسبترین روشهای مبارزه انجام گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID