مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد علوم پزشکی تهران | سال:1384 | تاریخ پایان: 1384

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

100

دانلود:

45

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی میزان توافق گمان مشاور با معاینه بالینی در تماس گیرندگان با صدای مشاور مرکز بیماریهای پستان (بهار 1384)

شماره مسلسل

نویسنده

شهپر-حقیقت

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 هدف این مطالعه مقایسه اطلاعات حاصل از مشاوره تلفنی با نتایج معاینه بالینی، در تشخیص بیماریهای پستان می باشد. در این مطالعه تماس های تلفنی سرویس صدای مشاور مرکز بیماریهای پستان با یافته های بالینی متخصصین همان مرکز مورد مقایسه قرار گرفتند. از 2500 تماس تلفنی که در طی مدت مطالعه صورت گرفت 600 نفر که مشکلات تشخیصی داشتند جهت ارزیابی بیشتر ارجاع شدند که 102 نفر از آنها توسط جراحان مرکز مورد معاینه قرار گرفتند.در مجموع 102 بیمار وارد مطالعه شدند میانگین سنی آنان 35 سال (با انحراف معیار 10.4) و غالبا تحصیلکرده (83%) بودند. شایعترین شکایات آنان شامل توده پستان (41%) و درد پستان (34%) بود. ضریب توافق (کاپا) بین مشاور و معاینه کننده در تشخیص بیماری در کل 55% بود که طبق طبقه بندی استاندارد کاپا در حد خوب برآورد می گردد. درتشخیص بیماریهای خوش خیم پستان میزان توافق بالاتر از سرطان پستان (کاپا=0.46) بود.در بخشی دیگر از مطالعه که 72 بیمار توسط یک پزشک آموزش دیده جهت بررسی و تشخیص بالینی بیماریهای پستان مورد مشاوره قرار گرفتند، میزان کاپا، توافق خیلی خوبی (79%) را بین مشاور و معاینه کننده نشان داد. در تشخیص سرطان پستان نیز این ضریب در حد خیلی خوب (68%) تعیین گردید.یافته های مطالعه بر نقش اطلاعاتی مهم این سرویس مشاوره و بخصوص تاثیر تجربه بالینی در ارایه یک مشاوره بهتر تاکید می نماید. جهت تعیین مزایای اقتصادی و کاربردی مصاحبه تلفنی مطالعات بیشتری مورد نیاز می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID