مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد علوم پزشکی تهران | سال:1379 | تاریخ پایان: 1379

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

499

دانلود:

36

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

پایایی و روایی پرسشنامه اندازه گیری کیفیت زندگی در بیمارن مبتلا به سرطان به طور اعم و در بیماران مبتلا به سرطان پستان به طور اخص

شماره مسلسل

نویسنده

علی-منتظری

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 این مطالعه بر آن است تا پایایی و ورایی نسخه فارسی پرسشنامه اندازه گیری "کیفیت زندگی" در بیماران مبتلا به سرطان (QLQ-C30) و پرسشنامه تکمیلی ویژه اندازه گیری "کیفیت زندگی" در بیماران مبتلا به سرطان پستان (QLQ-BR23) متعلق به سازمان اروپایی تحقیق و درمان سرطان (European Organization for Research and Treatment of Cancer-EORTC) را بیازماید. نسخه انگلیسی زبان پرسشنامه ها به فارسی ترجمه شده و پس از تصویب قالب نهایی توسط گروه مطالعاتی "کیفیت زندگی" در سازمان EORTC در مطالعه حاضر بکار برده شد. پرسشنامه ها در دو زمان برای نمونه ای از 168 بیمار مبتلا به سرطان پستان که به تازگی بیماری در آنها تشخیص داده شده بود بکار برده شد. تقریبا تمامی بیماران (99%) سوالات را بخوبی درک کرده و پذیرفتند. در اندازه گیری پایایی مقدار ضریب Cronbach’s alpha در مورد مقیاسهای چند گزینه ای در پرسشنامه اندازه گیری کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سرطان (QLQ-C30) از0.48-0.95 در مصاحبه اول و بین 0.52-0.98 هنگام پاسخگویی به پرسشنامه در زمان پیگیری متغیر بود. در پرسشنامه تکمیلی ویژه سرطان پستان (QLQ-BR23) مقدار این ضریب در مورد مقیاسهای چند گزینه ای از 0.63-0.95 در مصاحبه اول و از 0.72-0.92 در زمان پیگیری متغیر بود. تحلیل روایی پرسشنامه اندازه گیری کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سرطان (QLQ-C30) با استفاده از روش همخوانی بین مقیاسها (Inter Scale Correlation) انجام شد. تقریبا تمامی مقیاسهای که از نظر مفهومی با یکدیگر مرتبط بودند از نظر آماری در جهت مورد انتظار همبستگی داشتند. همچنین روش مقایسه گروههای شناخته شده برای تحلیل روایی در هر دو پرسشنامه بکار برده شد (Known groups comparison). نتایج نشان دادند که هر دو پرسشنامه قادر به افتراق بین زیر گروههای متفاوت بیماران از نظر وضعیت بالینی و عملکردی هستند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID