مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد علوم پزشکی ایران | سال:1375 | تاریخ پایان: بهمن 1375

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

113

دانلود:

8

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

تهیه پودر استخوانی و کشت آن در داخل عضله راست شکمی موش صحرایی

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 در این تحقیق «ژلاتین ماتریکس استخوانی «Bone Matrix Gelatin=BMG» تهیه گردید و در بافت عضلانی کشت داده شد، سپس تغییرات «هیستولوژیکی» در روزهای اول، سوم، پنجم، هفتم، دهم، پانزدهم، بیستم و بیست و پنجم روز بعد از کشت مورد بررسی قرار گرفت. مقداری از «BMG» تهیه شده در دمای 150 درجه و به مدت 15 دقیقه حرارت داده شد و در عضله «رکتوس ابدومینوس» سمت چپ کشت داده شد. پس از کشتن حیوان عضله «رکتوس ابدومینوس» راست به عنوان نمونه آزمایش و عضله سمت چپ به عنوان نمونه شاهد در نظر گرفته شد. 5 روز بعد از کشت، «کلسیفیکاسیون» خاصی تحت عنوان «Acellular Mineral Deposition=AMD» در نزدیکی «BMG» کشت داده شده در گروه آزمایش مشاهده گردید، همچنین «BMG» در روز هفتم باعث القاء غضروف، استخوان نابالغ در روز دهم و مغز استخوان در روز پانزدهم بعد از کشت شد. برخلاف این نتایج، «BMG» حرارت داده شده باعث القاء غضروف و استخوان سازی در هیچ یک از نمونه های شاهد نشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID