مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد علوم پزشکی ایران | سال:1373 | تاریخ پایان: اسفند 1373

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

112

دانلود:

85

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی اثر «گلوکز، گالاکتوز و فروکتوز» بر رشد و نمو جنین دو سلولی موش در محیط کشت

شماره مسلسل

نویسنده

احمد-حسینی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 برای بررسی اثر «گلوکز، فروکتوز و گالاکتوز» بر رشد و نمو جنین دوسلولی موش در محیط های مختلف کشت، در این پژوهش جنین ها در مرحله آخر دومین چرخه سلولی (Late two cell) از موش سفید کوچک سوئیسی گرفته شدند. به این منظور تخمدان های حیوان ماده توسط «گنادوتروپین»ها تحریک شد (Super Ovulation) و 48 تا 50 ساعت پس از تزریق «hcG» نمونه گیری انجام گرفت. جنین ها به طور تصادفی در چهار نوع محیط کشت: «T6 دارای گلوکز (T6+gal)، T6 دارای گالاکتوز (T6+gal)، T6 دارای فروکتوز (T6+fr) و T6 بدون هگزوز (T6-h) در انکوباتور Co2 دار» و دمای 37 درجه سانتیگراد به مدت 72 ساعت قرار داده شدند. پس از 72 ساعت درصد تولید «بلاستوسیست» در (Hatching Blastocyst) به ترتیب40.56 ،22.66 ، 40.33، 23.26 بود. درصد «بلاستوسیست» و درصد خروج از «زوناپلوسیدا» (P<0.0001)، در حالی که اختلاف معنی داری بین «T6+gal» و «h-T6» و نیز بین «T6+gl» و «T6+fr» دیده نشد. از نتایج حاصل استنتاج می گردد که: 1- جنین موش قبل از مرحله لانه گزینی می تواند از فروکتوز به عنوان یک منبع انرژی استفاده کند در حالی که «گالاکتوز» چنین نقشی را نمی تواند ایفا کند و وجود یا عدم آن در محیط کشت تاثیری بر رشد و نمو جنین ندارد. 2- بدون وجود «گلوکز» جنین ها تا مرحله «بلاستوسیست» و خروج از «زوناپلوسیدا» به رشد خود ادامه می دهند اما زمانی که «گلوکز» یا «فروکتوز» به محیط فوق اضافه می گردد شرایط مناسب تری برای رشد و نمو جنین ها فراهم می شود و درصد بیش تری از آن ها به مراحل «بلاستوسیست» و «خروج از زوناپلوسیدا» می رسند. این نتایج نشان دهنده عدم ضرورت وجود «گلوکز» برای رسیدن به مرحله «بلاستوسیست» و «خروج از زوناپلوسیدا» و اثر افزایشی «Synergism» گلوکز در حضور «لاکتات و پیرووات» است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID