Start: 2/7/2023 3:02:02 AMEnd: 2/7/2023 3:02:02 AM >> 165

مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد علوم پزشکی ایران
سال:1373 | تاریخ پایان: دی 1373

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

104

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

«اتیولوژی» نازایی در ایران (بررسی 2500 مورد در مرکز تحقیقاتی آموزشی نازایی پژوهشکده «رویان»)

شماره مسلسل

نویسندگان

مهناز-اشرفی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 این تحقیق با مطالعات آماری در زمینه زوج نابارور و بررسی علل ناباروری در کشور انجام گرفته است. روش مطالعه به صورت «Retrospective» بوده است که بر روی 2500 زوج نازا در پژوهشکده «رویان» انجام یافته است. مهم ترین علل نازایی عبارتند از: Ovulatory Fact .1 Male Fact .2 Cervical Fact .3 Tubal Fact .4 5.Uterin Fact Unexplained Fact .6 هدف از مطالعه، بررسی میزان شیوع هر یک از عوامل نام برده در ایران بوده است و نتیجه آن به شرح ذیل می باشد: 1. Male fact 24.57 36.68 Femal fact .2 3.92 Common fact .3 6.08 Unexplaned fact .4 در مقایسه با آمار «American Fertility Society» در این مرکز عامل «Male Fact» به میزان قابل توجهی افزایش داشته است و به نظر می رسد با توجه به این که زوج های نازا از مراکز مختلف کشور به این مرکز ارجاع شده اند، بعضی موارد مربوط به «Femal Fact» مانند «Ovulatory Fact» با درمان در مطب و برخی موارد مانند «tubal fact» با جراحی در مراکز دیگر درمان شده و موارد مربوط به «Male » به این مرکز ارجاع شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID