مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد علوم پزشکی تهران
سال:1379 | تاریخ پایان: بهمن 1379

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

351

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی میزان رضایت بیماران از چگونگی خدمات ارائه شده در کلینیک مرکز بیماریهای پستان و انتظارات آنان

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 جهت تعیین میزان رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به کلینیک تعداد 425 نفر از مراجعه کنندگان به این مرکز در سال 1379 مورد مصاحبه قرار گرفتند. پرسشنامه شامل 42 سوال بود. 5 سوال مشخصات دموگرافیک و مابقی سوالات پیرامون ارزیابی میزان رضایت بیماران از هر یک از بخشهای کلینیک، نحوه اجرای کار پرسنل معاینات و ارتباطات با پزشک، رضایتمندی کلی و نیز مهمترین انتظارات بیماران بود که اهداف اختصاصی مطالعه را پوشش می داد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط کامپیوتر و استفاده ازنرم افزار آماری SPSS و آزمونهای آماری انجام و در 11 جدول خلاصه شده است. نتایج نشان میدهد که در مجموع از 425 نفر بیمار از مراجعه کنندگان مایل به شرکت در مطالعه بودند. میانگین سنی خانم ها 40.15 سال (با انحراف معیار 12.03) بود که اکثر آنان متاهل (82%) بودند. از نظر میزان تحصیلات (96%) با سواد و اکثرا (72%) خانه دار بودند. در بررسی میزان رضایت بیماران از دسترسی به کلینیک 69% بیماران از ساعات کاری درمانگاه رضایت داشتند و در زمینه دسترسی به درمانگاه 82% رضایت داشته اند. در بررسی میزان رضایت از نظافت بخش ها و کل کلینیک، بیش از 80% مراجعین از نظافت کلینیک رضایت داشتند. در زمینه میزان رضایت بیماران از دقت معاینات پزشکی، اکثر بیماران (بالای 50%) از دقت معاینه و اطلاع رسانی بوسیله پزشک رضایت داشتند. در مقایسه رضایتمندی بیماران از پزشکان و پرسنل و محیط فیزیکی، رضایت از پزشکان بر میزان رضایت از فاکتورهای دیگر محیطی مانند: نظافت بخش ها، تناسب و راحتی بخش ها و نظافت کل کلینیک تاثیر مستقیم داشت. در مقایسه بین رضایت از پزشک و ارتباط آن با حجم اطلاعات دریافتی از کلینیک و سرگرمی های موجود رابطه مستقیم وجود داشت. در بررسی رضایتمندی کلی بیماران 72% از کل کلینیک رضایت داشتند و 97% قصد پیگیری در این کلینیک را داشتند. نتایج این مطالعه نشان می دهد، عوامل بسیار زیادی مانند: مهارتهای حرفه ای نیروهای انسانی خدمت رسان، فاکتورهای شخصیتی بیمار، فنون برقراری ارتباط متقابل ارائه دهندگان خدمت، احساس امنیت، سهولت دسترسی به امکانات و برآورده شده نیازهای مالی ارتباط دارد. بنابراین نبایستی از هیچ یک از عوامل موثر بر رضایتمندی غفلت ورزید تا با افزایش رضایت بیماران و برآورده شدن نیازهای مهم آنان روند بهبودی را سرعت بخشید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  سجادیان، اکرم السادات، و کاویانی، احمد. (بهمن 1379). بررسی میزان رضایت بیماران از چگونگی خدمات ارائه شده در کلینیک مرکز بیماریهای پستان و انتظارات آنان. تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی. https://sid.ir/paper/790394/fa

  Vancouver: کپی

  سجادیان اکرم السادات، کاویانی احمد. [Internet]. بررسی میزان رضایت بیماران از چگونگی خدمات ارائه شده در کلینیک مرکز بیماریهای پستان و انتظارات آنان. تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی؛ بهمن 1379. Available from: https://sid.ir/paper/790394/fa

  IEEE: کپی

  اکرم السادات سجادیان، و احمد کاویانی، “بررسی میزان رضایت بیماران از چگونگی خدمات ارائه شده در کلینیک مرکز بیماریهای پستان و انتظارات آنان،” ایران، مراکز جهاد دانشگاهی، بهمن 1379. [Online]. Available: https://sid.ir/paper/790394/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری

  فایل موجود نیست