مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد تربیت معلم
سال:1386 | تاریخ پایان: اسفند 1386

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

110

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی نیمرخ روانی دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار شهرستان کرج در سال تحصیلی 1384-1385

شماره مسلسل

نویسندگان

حسن-حمیدپور

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه نیمرخ روانی دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان کرج بود. این پژوهش که در زمره مطالعات توصیفی (غیر آزمایشی) از نوع علی مقایسه ای است، از بین 4 منطقه آموزش و پرورش شهرستان کرج، 2 منطقه به صورت تصادفی و از این 2 منطقه 10 دبیرستان به صورت تصادفی به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و پرسشنامه روان شناختی کالیفرنیا (CPI) بر روی آنها اجرا شد. در نهایت نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین پسران و دختران در میزان استعداد پایگاه مردم آمیزی و حضور اجتماعی، همدلی و برداشت خوب، اشتراک به احساس سلامتی و مدارا، پیشرفت از طریق همنوایی و پیشرفت از طریق عدم وابستگی، کارآیی ذهنی زنانگی/مردانگی. تردید درباره هنجارها و خودشکوفایی بین گروه پسران و دختران تفاوت معناداری وجود دارد و در همه خرده مقیاس های ذکر شده نمرات پسران و عملکرد آنها بالاتر از دختران بوده است. علاوه بر این در خرده مقیاس اجتماعی شدن نمرات گروه غیرورزشکار بالاتر از گروه ورزشکار است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که پسران در صفاتی مانند خود رهبری، جاه طلبی، مشارکت در فعالیت های اجتماعی و احساس سلامتی و همرنگ نشدن با جمع از دختران عملکرد بالاتری دارند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID