مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد تربیت معلم
سال:1383 | تاریخ پایان: دی 1383

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

221

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی رابطه بین تغییرات اراضی با فرسایش خاک و تولید رسوب در حوضه سد گلستان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور

شماره مسلسل

نویسندگان

منیژه-قهرودی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 هدف اصلی طرح فوق بررسی رابطه میان تغییر در کاربری و میزان رسوب دهی در حوضه سد گلستان 2 بوده و بر اساس اطلاعات ورودی به بررسی رابطه بین وضعیت کاربری و رسوب دهی می پردازد. ابتدا بر اساس اطلاعات پایه به عنوان ورودی مدل رسوب، در دو دوره زمانی متفاوت از مدل پسیاک، که از جمله مدل های تعریف شده برای برآورد میزان رسوب است، میزان رسوب برای هر دوره مشخص گردیده است. در مرحله بعد با استفاده از شاخص های موجود در آنالیز واریانس به اصلاح مدل پرداخته شده است. در این آنالیز تمامی متغیرها و تمامی ضرایبی که به نحوی مدل پسیاک را تحت تاثیر قرار می داد حذف گردید و هشت فاکتور به عنوان متغیر مستقل و رسوب حاصل از مدل پسیاک به عنوان متغیر وابسته مورد آنالیز واریانس قرار گرفت و از راه نسبت دار واریانس تبیین شده یعنی واریانس بین سطوح مختلف متغیرها تبیین نشده یعنی واریانس داخل گروه ها، تاثیر سطوح مختلف متغیرها به واریانس تبیین شده یعنی واریانس داخل گروه ها، تاثیر سطوح مختلف به میزان رسوب مشخص گردید و با روش شفه یا فیشر که کاراترین روش در این مورد است، تفاوت های قابل تمیز (معنی داری بین سطوح مختلف یک متغیر شناخته شد و گروه های همگن و ناهگمن متغیرها) تعیین گردید. پس از اصلاح مدل روابط بین کاربری ها و رسوب دهی بررسی شده آن گاه با استفاده از آنالیزهای سلولی به بررسی رابطه بین رسوب دهی و تغییر در کاربری ها پرداختیم. این محاسبه نشان داد که زیر حوضه های 5 و 6 به ترتیب بیشترین میزان تغییرات در کاربری سطحی را با 77.39 و 75 درصد از کل مساحت زیر حوضه داشته اند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  قهرودی، منیژه. (دی 1383). بررسی رابطه بین تغییرات اراضی با فرسایش خاک و تولید رسوب در حوضه سد گلستان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور. تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی. https://sid.ir/paper/790358/fa

  Vancouver: کپی

  قهرودی منیژه. [Internet]. بررسی رابطه بین تغییرات اراضی با فرسایش خاک و تولید رسوب در حوضه سد گلستان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور. تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی؛ دی 1383. Available from: https://sid.ir/paper/790358/fa

  IEEE: کپی

  منیژه قهرودی، “بررسی رابطه بین تغییرات اراضی با فرسایش خاک و تولید رسوب در حوضه سد گلستان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور،” ایران، مراکز جهاد دانشگاهی، دی 1383. [Online]. Available: https://sid.ir/paper/790358/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری