مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان فارس
سال:1388 | تاریخ پایان: اسفند 1388

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

179

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

طراحی شبکه برنامه دوم گروه علوم رفتاری با عنوان «بررسی برخی عوامل مرتبط با تعارضات زناشویی در زوجین شهر شیراز»

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 این پژوهش با هدف طراحی شبکه برنامه دوم گروه علوم رفتاری با عنوان «بررسی برخی عوامل مرتبط با تعارضات زناشویی در زوجین شهر شیراز» انجام گردید. بدین منظور با استفاده از روش کتابخانه ای نسبت به گردآوری آمار, اطلاعات, تحقیقات و نظریات مرتبط اقدام شد. به منظور طراحی شبکه برنامه ای که توان تبیین نظری و ارزش کاربردی قابل قبولی داشته باشد, پس از بررسی ادبیات تحقیق, موضوع شبکه برنامه به تعارضات زناشویی در بخش آسیب شناسی خانواده محدود گردید. علاوه براین مقرر گردید که تنها بر پیشایندهای تعارضات زناشویی تاکید شود تا پوشش قابل قبولی از عوامل مرتبط با تعارضات زناشویی حاصل گردد. پس از تهیه مبانی نظری مربوط به تعارضات زناشویی و انتخاب تئوری سیستم های خانواده به عنوان چارچوب نظری کلی شبکه برنامه, به گردآوری تحقیقات انجام شده در مورد پیشایندهای تعارضات زناشویی اقدام گردید و با دسته بندی این عوامل و در نظر گرفتن اهمیت و ارزش هر عامل نسبت به تعیین محورهای شبکه برنامه, اقدام شد و نمودار شبکه برنامه که دارای 6 محور اصلی بود, ترسیم گردید. همچنین در مورد نحوه تهیه ابزارهای مورد نیاز, روش نمونه گیری, حجم نمونه, روش های تجزیه و تحلیل داده ها و نظایر آن پیش بینی هایی صورت گرفته است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  فایل موجود نیست