مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان فارس
سال:1389 | تاریخ پایان: بهمن 1389

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

143

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

تعیین سطح هموسیستئین و اسید فولیک و ارتباط پلی مورفیسم C677T از ژن متیل تتراهیدروفولات ردوکتاز MTHFR (به عنوان ریسک فاکتور) با بیماری عروق کرونر زودرس (کمتر از 45 سال در مردان و 55 سال در زنان) (PCAD)

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 مقدمه: پروتئین متیل تتراهیدروفولیت ردوکتاز (MTHFR) در احیا متیل تتراهیدروفولیت وارد می شود. پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی C677T در ژن MTHFR با افزایش سطح هموسیستئین به عنوان عامل خطر جهت بیماری های قلبی- عروقی عمل می نماید. چون بالا رفتن سطح هموسیستئین در آسیب رسانی به اندوتلیال سلول های رگی (عروق کرونر ) تاثیر زیادی دارد. اسید فولیک نیز با کاهش سطح هموسیستئین جهت پیشگیری از این بیماری بسیار موثر می باشد.مواد و روشها: به منظور بررسی حاضر 400 نمونه خون از افراد (شامل 222 فرد بیمار دارای گرفتگی عروق کرونر زودرس و 178 کنترل فاقد این علائم) جمع آوری گردید. در این افراد پروفایل لیپیدی, هموسیستئین, اسید فولیک, قند و فشار خون, میزان BMI و پلی مورفیسم C677T از ژن MTHFR تحت انجام تستهای شیمیایی و ژنتیکی قرار گرفت.نتایج: درصد توزیع ژنوتیپهای مختلفCC ,CT ,TT  به ترتیب در گروه بیمار 52.7, 42.79 و 4.51 و در گروه کنترل 53.3, 42.8 و 4 درصد مشاهده گردید. میانگین سطح هموسیستئین در گروه بیمار 14.36 و در گروه کنترل 11.97 و در مورد اسید فولیک در گروه بیمار  11.57و کنترل 10.92 محاسبه شد. شیوع فشار خون در 23.8% و سطح بالای قند خون در هنگام ناشتا 31% گزارش گردید. در بیماران مبتلا به گرفتگی عروق کرونر سطح کلسترول خون بالای 260,%7.9 ,LDL  بالای 160,%19.5 ,HDL  زیر 35 در 30.4%, سطح تری گلیسیرید بالای 200 در 17.4% از بیماران مشاهده شد. نمایه توده بدنی بالای 25 نیز در 21.21% از بیماران گزارش گردید. سپس با استفاده از آنالیز لجستیک ارتباطHCY , اسید فولیک و پلی مورفیسم C677T با بیماری عروق کرونر زودرس مقایسه گردید که ارتباطی مشاهده نشد(P=0.05)  و بین کشیدن سیگار,BMI , قند خون و پروفایل لیپیدی نیز با احتمال بروز این بیماری در مردان زیر 45 سال و زنان زیر 55 سال در گروه بیمار و کنترل نیز تفاوت معنی داری دیده نشد(P=0.05) .بحث: هیچ ارتباط معنی داری بین سطح هموسیستئین خون, سطح اسید فولیک و آلل T از ژن MTHFR با بیماری گرفتگی عروق کرونر زودرس (مردان زیر 45 و زنان زیر 55 سال) مشاهده نشد. پیشنهاد می گردد در مطالعات دیگر از ژن های رایج دیگر در کشورهای مختلف جهان که از نظر ژنتیکی به ایران نزدیک می باشند استفاده گردد. همچنین این پلی مورفیسم و سطح HCY و فولیک اسید در افراد مبتلا به بیماری به فرم دیررس بیماری نیز چک و مقایسه گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید

  فایل موجود نیست