مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان فارس
سال:1384 | تاریخ پایان: مرداد 1384

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

46

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی میزان و عوامل موثر بر رضایتمندی مشترکان برق در تعرفه های پنج گانه استان فارس

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 هدف از انجام طرح، بررسی میزان و عوامل موثر بر رضایت مندی مشترکان در تعرفه های پنج گانه خانگی، تجاری، صنعتی، کشاورزی و عمومی بود. در این خصوص میزان رضایت مندی مشترکان از تعرفه ها، کیفیت خدمات، اطلاع رسانی، رفتار و طرز برخورد مسوولان و کارکنان اداره برق ارزیابی شد و برای تعیین و تشخیص عوامل موثر بر رضایت مندی مشترکان، با استفاده از نظریه شبکه مبادلاتی امرسون و نظریه تحلیل احساسات رالف ترنر، تاثیر متغیرهای مستقل انتظارات، میزان اطلاع و آگاهی و زمینه های فردی (سن، جنس، تحصیلات و درآمد) بر متغیر وابسته رضایتمندی مورد سنجش قرار گرفت. این پژوهش به شیوه پیمایشی صورت گرفته و داده ها با پرسشنامه از یک نمونه 2330 نفری مشترکان تجاری، صنعتی، خانگی، عمومی و کشاورزی در 15 شهرستان استان فارس که به روش طبقه ای تصادفی انتخاب شده بودند، گردآوری شد. آمار توصیفی متغیرها در قالب جداول فراوانی و جهت آزمون فرضیه ها از روش های آماری همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیری، آزمون تی تست، تحلیل واریانس و همچنین مدل تحلیل مسیر استفاده شد. برخی نتایج به دست آمده از تحقیق نشان داد که: 1- میزان رضایت کلی پاسخگویان در حد متوسط است. 2- از بین شهرستانها، شهرستان ”آباده“ با میانگین 3.23 بیشترین و شهرستان ”خرمبید“ با میانگین 2.83 کمترین رضایت را داشته اند. 3- از میان مشترکان ”اشتراک عمومی“ با میانگین 3.09 بیشترین و ”اشتراک صنعتی“ با میانگین 2.95 کمترین رضایت را داشته اند. 4- با استفاده از رگرسیون تاثیر متغیرهای مستقل ”سن“، ”جنس“، ”تحصیلات“، ”درآمد“، میزان ”اطلاع و آگاهی“ و ”انتظارات“ بر میزان ”رضایتمندی“ سنجیده شد و به ترتیب متغیرهای انتظارات، اطلاع و آگاهی و درآمد وارد معادله گردید. R2 رگرسیون 0.25 است. 5- با استفاده از مدل تحلیل مسیر مشخص گردید که متغیرهای ”انتظارات“، ”اطلاع و آگاهی“ و ”درآمد“ تاثیر مستقیم و متغیرهای ”جنس“، ”سن“ و ”سطح تحصیلات در حد فوق لیسانس و بالاتر“ تاثیر غیرمستقیم بر رضایتمندی مشترکان دارند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  سازمان مدیریت صنعتی