مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان فارس
سال:1386 | تاریخ پایان: دی ماه 1386

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

581

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی با فرار دختران

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 هدف از انجام این تحقیق, بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی با فرار دختران بود. بدین منظور 37 نفر از دختران فراری که در مدت اجرای پژوهش توسط سازمانهای مرتبط دستگیر و یا نگهداری می شدند, از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیدند. به منظور انتخاب گروه همتا با توجه به میانگین سنی دختران فراری, تعداد 37 نفر از دختران مجرد ساکن یکی از محلات شهر شیراز ( حوالی بولوار مدرس) که از نظر وضعیت اجتماعی- اقتصادی جزء مناطق متوسط رو به پایین محسوب می گردید, انتخاب شدند. پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت به همراه برخی سؤالات جهت سنجش متغیرهای جمعیت شناختی بر روی آزمودنیها اجرا گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون لوجستیک سلسله مراتبی استفاده گردید. به منظور کنترل متغیّرهای جمعیت شناختی این متغیرها در گام اوّل وارد تحلیل شدند. سپس پنج عامل بزرگ شخصیت و در پایان نیز تعامل ویژگیهای شخصیتی با منزلت شغلی پدر وارد تحلیل گردید. نتایج تحلیل حاکی از آن بود که از بین ویژگیهای شخصیتی تنها بعد روان نژندی قادر به پیش بینی احتمال فرار دختران بود. با افزایش میزان روان نژندی احتمال فرار دختران افزایش می یافت. علاوه براین تعامل منزلت شغلی پدر و وظیفه مداری دختران معنی دار بود. به عبارت دیگر با افزایش وظیفه مداری, در سطوح بالای منزلت شغلی پدر, احتمال فرار دختران کاهش می یافت. در حالیکه رابطه بعد وظیفه مداری با کاهش فرار دختران در سطوح پایین منزلت شغلی ناچیز بود. نتایج تحقیق در پرتو شواهد موجود مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  حسینی، فریده السادات، جمشیدی، بهنام، لاری، محمودامین، عرب مقدم، نرگس، و قرشی، عاطفه. (دی ماه 1386). بررسی رابطه‌ ویژگیهای شخصیتی با فرار دختران. تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی. https://sid.ir/paper/790199/fa

  Vancouver: کپی

  حسینی فریده السادات، جمشیدی بهنام، لاری محمودامین، عرب مقدم نرگس، قرشی عاطفه. [Internet]. بررسی رابطه‌ ویژگیهای شخصیتی با فرار دختران. تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی؛ دی ماه 1386. Available from: https://sid.ir/paper/790199/fa

  IEEE: کپی

  فریده السادات حسینی، بهنام جمشیدی، محمودامین لاری، نرگس عرب مقدم، و عاطفه قرشی، “بررسی رابطه‌ ویژگیهای شخصیتی با فرار دختران،” ایران، مراکز جهاد دانشگاهی، دی ماه 1386. [Online]. Available: https://sid.ir/paper/790199/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری

  فایل موجود نیست