Start: 2/8/2023 12:38:55 AMEnd: 2/8/2023 12:38:59 AM >> 322

مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان سیستان و بلوچستان
سال:1387 | تاریخ پایان: شهریور 1387

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

192

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

مطالعات بررسی شیوه های جلب مشارکت شهروندان در امور نگهداری و توسعه فضای سبز و فضاهای تفرجگاهی

شماره مسلسل

نویسندگان

فرح-حیدری

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 مشارکت مردم و برنامه ریزی و مدیریت، فضای سبز را پویا و انعطاف پذیر می سازد. احساس تعلق شهروندان به فضای سبز عمومی که به عنوان منظر شهری مورد تاکید است باعث ارتباط و درگیر شدن شهروندان با معماران منظر و شهرسازی بوده و در نهایت موجب ارائه پیشنهادات و برنامه ریزی مدون هویت دار ساختار شهر و فضاهای زیستی خواهد شد. در پژوهش حاضر تلاش گردید تا با تهیه پرسشنامه و روش پیمایش، سنجش میزان رضایت مردم از توسعه فضای سبز، امکانات موجود در فضای سبز،حفظ و نگهداری از فضای سبز مورد بررسی قرار گیرد. با در نظر گرفتن اهداف فوق، پرسشنامه ای برگرفته از منابع کتابخانه ای، اینترنتی و مصاحبه های حضوری کارشناسان فضای سبز شهرداری تهیه گردید و از بین جامعه آماری که شامل کلیه شهروندان شهر زاهدان بود پرسشنامه فوق تکمیل و سپس با استفاده از روش های آماری بر روی سوالات پرسشنامه نتایج استخراج گردید. میزان رضایت شهروندان از سازمان پارک ها و فضای سبز در مناطق سه گانه در خصوص توسعه فضای سبز، امکانات موجود در مناطق فوق، حفظ و نگهداری از فضای سبز و کاشت اندام پوشش گیاهی سنجیده شد و در پایان هر یک از موارد فوق، به صورت کلی در شهر زاهدان سنجیده و پیشنهاداتی از سوی مردم جهت حفظ و گسترش فضای سبز ارائه گردید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  حیدری، فرح. (شهریور 1387). مطالعات بررسی شیوه های جلب مشارکت شهروندان در امور نگهداری و توسعه فضای سبز و فضاهای تفرجگاهی. تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی. https://sid.ir/paper/790171/fa

  Vancouver: کپی

  حیدری فرح. [Internet]. مطالعات بررسی شیوه های جلب مشارکت شهروندان در امور نگهداری و توسعه فضای سبز و فضاهای تفرجگاهی. تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی؛ شهریور 1387. Available from: https://sid.ir/paper/790171/fa

  IEEE: کپی

  فرح حیدری، “مطالعات بررسی شیوه های جلب مشارکت شهروندان در امور نگهداری و توسعه فضای سبز و فضاهای تفرجگاهی،” ایران، مراکز جهاد دانشگاهی، شهریور 1387. [Online]. Available: https://sid.ir/paper/790171/fa


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID