مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد علوم پزشکی شهید بهشتی
سال:1388 | تاریخ پایان: 1388

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

133

دانلود:

31

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی جوامع هدف آشکار سازمان بهزیستی

شماره مسلسل

نویسنده

معصوم-آقازاده

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 به طور عام، درصد کثیری از افراد جامعه را در برهه ای از زمان، جوامع هدف بهزیستی تشکیل می دهند؛ اما به طور اخص، جوامع هدف بهزیستی شامل دو گروه آشکار و پنهان است که در این تحقیق، جوامع هدف آشکار بهزیستی یعنی سالمندان بالای 60 سال، زنان سرپرست، افراد دارای ناتوانی، بیماران صرعی و روانی مزمن در کل کشور و به تفکیک آستانه بررسی گردیدند. شایان ذکر است که در این تحقیق اهداف فرعی و چندگانه ای نیز بررسی شده است؛ یعنی برای تعیین سیاستگذاری ها و اولویت های آموزشی، اجرایی و پژوهشی سازمان بهزیستی کشور، علاوه بر برآورد جوامع هدف آشکار، وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی خانوارها، خانوارهای تحت پوشش سازمان های حمایتی، وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی جوامع هدف آشکار و میزان سلامت عمومی آنها، همچنین بررسی دیدگاه افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی در خصوص خدمات ارائه شده و میزان رضایت مندی آنها از این خدامات، آشنایی خانوارها با برنامه های سازمان بهزیستی و ... مطالعه شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID