مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد الزهرا (س) | سال:1395 | تاریخ پایان: -

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

308

دانلود:

78

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

تحلیل محتوای کتب درسی دوره ابتدایی (با تکیه بر فرهنگ توسعه)

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 «جهان سوم محکوم به توسعه و نوسازی است و مهمی که در برابر ماست نه گریز از این سرنوشت، بلکه یافتن راهی است برای انسانی کردن این گذار.» اکتاویوپاز (1973)کشورهای در حال توسعه در یک موقعیت تاریخی استثنایی قرار گرفته اند، یا با بهره جستن از این فرصت راه نوینی برای رشد و توسعه خود بر می گزینند و در این رهگذر هدف ها و الگوی نوینی پدید می آورند و یا اینکه در گیر و دار مدار شوم تنگدستی گرفتار شده و آینده ای تیره و تار خواهند داشت.گرچه در گذار تاریخی کنونی، کشورهای در حال توسعه دچار نوعی سرگشتگی اجتماعی و فرهنگی هستند که مانع از روشن بینی کافی در برابر مسایل توسعه آنان است ولی مایه های یک تحول اساسی را می توان در فرهنگ های کهن آنان جستجو کرد و نظام ارزشی نوینی را از درون آن باز آفرید که توسعه را به معنای قهر انسان از طبیعت و انباشت کالاهای مصرفی و چیرگی تکنیک بر هدف تلقی نکنند. در این رهگذر طبیعی است که دست آوردهای کشورهایی مانند ایران، مصر، چین و هند که دارای تمدن های کهن و ارجمندی هستند، بیش از کشورهای دیگر جهان سوم است.اشیا همواره مقهور محیطشان هستند، جانوران با غرائزشان محیط را تغییر می دهند، ولی انسان با تصویری که از جهانش در ذهن می سپارد، محیط خود را باز می آفریند. انسان همواره در تکاپوی آفرینش جهان عینی دیگری از درون جهان ذهن خویشتن است، و در این فراگرد به سوی وحدت عین و ذهن پیش می رود. تداوم این آفرینش و غلبه آن بر تخریب و نابودی، مستلزم داشتن منظومه یی از مفاهیم، رفتارها و مهارتهای متناسب است. یعنی فرهنگی متناسب. اما از آنجا که فرهنگ زیستگاه اجتماعی بشر است و برای او چون هوا اهمیت حیاتی دارد، وجود آن در زندگی انسان مستتر و پنهان از ضمیر خودآگاه است. انسان در بستر فرهنگ پرورش می یابد بی آنکه از اهمیت حیاتی آن کاملا باخبر باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID