Start: 2/7/2023 6:03:53 AMEnd: 2/7/2023 6:03:53 AM >> 168

مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده گیاهان دارویی
سال:1387 | تاریخ پایان: اسفند 1387

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

212

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

تاثیر تراکم بوته و سطوح کود نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی گیاه ریحان (.Ocimum basilicum L)

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ریحان (.Ocimum basilicum L) 

چکیده

 ریحان یکی از گیاهان دارویی ارزشمند می باشد که به عنوان ادویه و طعم دهنده غذا نیز مورد استفاده قرار می گیرد. علاوه بر این, اسانس ریحان دارای خواص ضد باکتریایی و ضد قارچی می باشد. به هر حال فاکتورهای زراعی روی کمیت و کیفیت اسانس این گیاه اثر زیادی دارند. به همین دلیل تعیین سطوح مناسب فاکتورهای زراعی موثر بر رشد و تولید گیاه ضروری می باشد. تراکم کاشت و کود نیتروژن از مهمترین این فاکتورها هستند. در این راستا, مطالعه ای در مزرعه تحقیقاتی پزوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی در سال 1387 به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کاملا تصادفی در چهار تکرار به اجرا در آمد. تیمارهای این آزمایش شامل تراکم کاشت در سه سطح 25×15, 25×20 و 25×25 سانتی متر مربع و کود نیتروژن در سه سطح 0, 50 و 100 کیلوگرم در هکتار بود. پارامترهای اندازه گیری شده عبارتند از ارتفاع گیاه, عملکرد ماده خشک اندام هوایی, نسبت اندام هوایی به زیرزمینی, شاخص برداشت, میزان و عملکرد اسانس, شاخص سطح برگ, سرعت رشد محصول (CGR), سرعت رشد نسبی .(RGR)نتایج نشان داد حداکثر ارتفاع گیاه, عملکرد ماده خشک اندام هوایی و اسانس در تیمار فاصله کاشت 25×15 سانتی متر مربع و 100 کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار بدست آمده است. علاوه بر این حداکثر میزان اسانس در تراکم 25×20 و 25×25 سانتی متر مربع به ترتیب در برداشتهای اول و دوم محصول بدون مصرف کود نیتروژن حاصل شده است.حداکثر نسبت اندام هوایی به زیرزمینی در تیمار 25×25 سانتی متر مربع و 100 کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار و حداکثر RGR در تراکم 25×25 سانتی متر مربع و مصرف 100 کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار به دست آمد. بنابراین تیمار 25×15 سانتی متر مربع تراکم کاشت و 100 کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار, بهترین تیمار برای حصول حداکثر عملکرد ماده خشک و اسانس در واحد سطح شناخته شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID

  فایل موجود نیست