مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد علوم پزشکی ایران
سال:1374 | تاریخ پایان: بهمن ماه 1374

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

121

دانلود:

86

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

رشد مفصل سینوویال جوانه اندامی موش سوری در غیاب حرکت در محیط کشت

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 رشد مفصل زانو و چهارمین مفصل متاتارسوفالنژیال بطور نرمال و در غیاب حرکت در محیط کشت Ham’s F10 بررسی گردید. برای مطالعه رشد نرمال، جوانه های اندامی پایینی از جنینهای 13 تا 19 روز موش سفید سوری انتخاب و به محلول فیکساتیوبوئن منتقل گردید. نمونه ها پس از 72 ساعت از محلول فیکساتیو خارج و عمل آماده سازی صورت گرفت. نمونه ها به صورت سریال برش داده شد و به روش هماتوکسیلین و ائوزین رنگ شدند. در مطالعه رشد مفصل در غیاب حرکت از جوانه اندامی پایینی جنین 15 روزه انتخاب و به محیط کشت منتقل گردید. نمونه ها در محیط کشت برای یک تا شش روز در انکوباتور 37o مرطوب قرار داده شد. محیط کشت نمونه ها هر 24 ساعت یکبار تعویض میگردید. نمونه ها پس از انکوبه شدن همانند نمونه های نرمال فیکس، آماده و رنگ شدند. یافته های این مطالعه را بشرح ذیل می توان خلاصه نمود.یافته های ماکروسکوپی:- طول اندام نمونه های کشت داده شده کوچکتر از نمونه های نرمال و هم سن خود بودند.- ناحیه دیستال بیشتر نمونه های کشت داده شده، نامنظم بودند.- فاصله عرضی از انگشت کوچک بزرگ نمونه های کشت داده شده کوچکتر از نمونه های نرمال و هم سن خود بود.- شکاف بین انگشتی نمونه های کشت داده شده، کامل نشده است.- زاویه بین مچ و بقیه اندام در بیشتر نمونه های کشت داده شده، منفرجه و بطرف کف پا و در نمونه های نرمال این زاویه بطرف پشت پا می باشد.یافته های میکروسکوپی:در نمونه های کشت داده شده برخلاف نمونه های نرمال حفره مفصلی در اثر بی حرکتی شکل نگرفته و منطقه اینترزون توسط توده سلولهای مزانشیمی متمایز یافته اشغال شده است. سلولهای این منطقه به سلولهای فیبروبلاست و غضروفی تمایز یافته اند. کپسول مفصلی، لیگامان و منیسک ها در نمونه های کشت داده شده مشاهده نگردید.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.