مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد علوم پزشکی ایران
سال:1376 | تاریخ پایان: اسفند 1376

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

126

دانلود:

46

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

اثر مایع آمنیوتیک جنین مرغ بر رشد و نمو جنین دوسلولی موش در محیط کشت

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 از سال 1986 تاکنون پژوهشهایی در زمینه کاربرد مایع آمنیوتیک برای کشت جنین, بقای اسپرم در in vitro, لقاح تخمک در محیط آزمایشگاه (IVF) و انتقال جنین انجام شده است. در اغلب این پژوهشها از مایع آمنیوتیک انسانی (HAF) که به روش آمنیوسنتز جمع آوری می شود, استفاده گردید. در دو مورد نیز جنین در مرحله پیش از لانه گزینی درون کیسه آمنیوتیک جنین مرغ در حال رشد قرار داده شد. حاصل این تحقیقات تاییدی براین مدعاست که مایع آمنیوتیک قادر است از رشد و تکامل جنین در مرحله پیش از لانه گزینی حمایت کند. برای دستیابی به یک محیط کشت غنی, سهل الوصول و ارزان قیمت و با فرض اینکه مایع آمنیوتیک جنین مرغ دارای چنین ویژگیهایی می باشد؛ تحقیق حاضر طرح ریزی گردید.روش تحقیق: به منظور القای تخمک گذاری به موشهای سوری ماده پنج تا هفت هفته ای ابتدا پانزده واحد hMG و 42 تا 48 ساعت بعد دو واحد hCG تزریق شد. بلافاصله پس از تزریق hCG هر موش ماده در کنار یک موش نر قرار گرفت. 45 تا 48 ساعت پس از تزریق HCG جنینهای دو سلولی مسن به روش فاشینگ از لوله رحمی خارج و به محیط کشتهای آزمایش (مایع آمنیوتیک جنین شش روزه و ده روزه مرغ به طور جداگانه) و محیط کشت شاهد (هامز +F-10 سرم آلبومینار انسانی) منتقل گردید. سپس جنینها در انکوباتور تحت شرایط دمای 37°C, فشار پنج درصد CO2 و رطوبت کافی به مدت پنج روز نگهداری شد. مراحل رشد و تکامل جنینی هر 24 ساعت یکبار با استفاده از میکروسکوپ واژگون بررسی و ثبت گردید.نتایج:نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد: مایع آمنیوتیک قادر است درصد مورولار, بلاستوسیت و خروج جنین از زوناپلوسیدا را افزایش داده, در عوض میزان دژنراسیون را بکاهد. سرعت رشد جنین در این مایع حداقل به اندازه چند ساعت از محیط کشت شاهد (هامز+ ده درصد سرم آلبومینار انسانی) بیشتر است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.