مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد علوم پزشکی ایران | سال:1395 | تاریخ پایان: -

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

59

دانلود:

65

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

اثرات Co- Culture بر روی کیفیت جنین حاصل از انجماد (جلد اول)

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

هم کشتی (Co- culture) 

چکیده

 هم کشتی (Co- culture)- کشت همزمان جنین با سلولهای سوماتیک- یکی از روشهای مفید برای بهبود تکوین جنین قبل از لانه گزینی در محیط in vitro می باشد. در این مطالعه اثر هم کشتی نواحی مختلف اویداکت انسان بر جنینهای موش بررسی شد. بدین منظور جنینهای دو سلولی ابتدایی موش (36 ساعت پس از تزریق (hCG با اپیتلیوم نواحی آمپولا (A), ایستموس (I), مخلوط آمپولا- ایستموس (A+ I) و گروه کنترل (C) (مجموعه (10% FCS & Ham’s F- 10) کشت شدند. نتایج با آزمون X2 آنالیز شدند.بعد از 96 ساعت گروههای هم کشتی [(A+ I), (I), (A)] دارای درصد بلاستوسیست بیشتری نسبت به گروه کنترل (C) بودند (به ترتیب 53, 42, 39, %34؛ P<0.001 برای (A. علاوه بر این بعد از 120 ساعت درصد هچینگ بلاستوسیست بیشتری درهم کشتیها مشاهده شد (به ترتیب 22, 22, 19, %8, P<0.001 برای (A) و (I)؛ P<0.01 برای (A+ I.بنابراین ممکن است:1- فاکتور یا فاکتورهای اویداکتی ناشناخته ای تکوین جنینهای دو سلولی موش را در هم کشتیها تحریک می کند.2- احتمالا هم کشتی جنینها با اپیتلیوم آمپولا سبب تکوین درصد بیشتری از جنینها می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID