مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد علوم پزشکی ایران
سال:1376 | تاریخ پایان: اسفند 1376

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

100

دانلود:

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی قدرت مایع فولیکولر انسان و Co-Culture سلولهای گرانولوزا در لقاح و رشد جنین های موش سوری

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 تکوین جنین بسیاری از پستانداران در محیط in vitro در قیاس با محیط in vivo دارای تاخیر می باشد و حتی تکوین جنین بعضی گونه ها در محیط in vitro متوقف می شود. جنین بعضی نژادهای موش در مرحله دو سلولی متوقف می شوند که به این پدیده «ایست دو سلولی» (2-cell block) گویند. نشان داده شده است که هم کشتی (Co-Culture) یکی از روشهای مفید در جهت غلبه برایست دو سلولی می باشد.در این مطالعه, جنینهای تک سلولی موش در چهار گروه کشت شدند. گروه اول و دوم به عنوان کنترل بترتیب دارای مایع فولیکولی انسان (FF) و محیط کشت Ham’s F-10 بودند و گروه سوم و چهارم نیز به ترتیب دارای مایع فولیکول انسان بعلاوه سلولهای گرانولوزای موش (FF+GCS) و محیط کشت Ham’s F-10 و سلولهای گرانولوزای موش (Ham’s+GCS) بودند.بعد از آنکه جنینها به مرحله دو سلولی رسیدند, درگروههای اول و دوم, جنینها در مرحله دو سلولی باقی ماندند اما در محیط FF+GCS, در ساعات 24, 48, 72, 96 و 120 بعد از هم کشتی بترتیب به مرحله 4 سلولی52.9%, مورولا 39.8%, بلاستوسیت 21.3% و هیچینگ بلاستوسیت 14.5% رسیدند.در گروه Ham+GCS 38% از جنینهای دوسلولی پس از 24 ساعت هم کشتی به مرحله 4 سلولی رسیدند و پس از آن تکوین جنینها در این گروه مشاهده نشد.بدین ترتیب, مایع فولیکولی می تواند به عنوان یک محیط کشت برای رشد جنین, سلولهای گرانولوزا و شاید سایر سلولهای سوماتیک عمل کند و با بکارگیری آن به همراه سلولهای گرانولوزا می توان بر ایست دو سلولی غلبه کرد. بطوریکه احتمال دارد ماده یا موادی در مایع فولیکولی وجود داشته باشد که بصورت synergistic با سلولهای گرانولوزا عمل کنند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.