مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد علوم پزشکی ایران
سال:1376 | تاریخ پایان: آبان 1376

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

112

دانلود:

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

طرح بررسی ساختار دقیق اووسیتهای لقاح نیافته انسان به روش (ICSI)

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 9 اووسیت بالغ انسان که با وجود تزریق اسپرم بداخل سیتوپلاسم Intra Cytoplasmic Sperm Injection (ICSI)- و پس از گذشت 48 ساعت بارور نشده بودند، جهت مطالعه توسط میکروسکوپ الکترونی انتخاب شدند. تمام اووسیتها در مرحله متافاز II متوقف شده بودند. نشانه ای از فعال شدن در آنها دیده نشد. میتوکندری، رتیکولوم آندوپلاسمیک صاف و رتیکولوم آندوپلاسمیک خشن بصورت دوایر متحدالمرکز، از ارگانلهای شاخص در سیتوپلاسم اووسیتها بودند. در تمام اووسیتها و زیکولهایی از رتیکولوم آندوپلاسمیک صاف که میتوکندری ها در پیرامون آن جا داشتند دیده شد. اووسیتهایی که در محیط کشت بالغ می شوند دارای چنین ویژگی هستند. بنابراین احتمال می رود که این اووسیتها با وجود بلوغ ظاهری از لحاظ سیتوپلاسمیک بالغ نشده بودند. لذا با وجود تزریق اسپرم بداخل سیتوپلاسم توانایی لازم جهت پاسخ به تحریک اسپرم و فعال شدن را نداشته اند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.