مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد علوم پزشکی ایران | سال:1376 | تاریخ پایان: اسفند 1376

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

88

دانلود:

8

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی «سیتوژنتیکی» «اووسیت»های لقاح نیافته بعد از «IVF»

شماره مسلسل

نویسنده

حسین-مزدارانی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 هدف این مطالعه بررسی «سیتوژنتیکی» «اووسیت های بارور نشده» برای یافتن دلیل عدم لقاح در روش های «IVF» بوده است. مطالعات متعددی افزایش ناهنجاری های کروموزومی را در «اووسیت»های انسانی که بعد از مجاورت با اسپرم بارور نشده اند نشان می دهند. در این مطالعه بررسی «سیتوژنتیکی» بر روی 364 «اووسیت» از 101 بیمار انجام شد. در اووسیت های با متافاز قابل شمارش 39 درصد «هاپلوئیدی» مشاهده شد. در حالیکه «آنیوپلوئیدی» 61 درصد کل اووسیت های این گروه را تشکیل می داد. انواع دیگری از ناهنجاری های کروموزومی مثل: «ناهنجاری های ساختاری کروموزومی (5.2%)، پلی پلوئیدی (2.8%)، PPC کروموزوم های اسپرم (14.3%)، چسبندگی در کروموزوم های اووسیت (5.8%) و عدم تراکم در کروماتین اووسیت ها (6.6%)» نیز مشاهده گردیدند. نکات قابل توجه در این بررسی عبارتنداز: 1) بین فراوانی ناهنجاری های کروموزومی در اووسیت های لقاح نیافته از دو روش «IVF» و «ICSI» تفاوت معنی داری مشاهده نشد. 2) در اکثر موارد اووسیت های لقاح نیافته یک فرد یک نوع ناهنجاری کروموزومی را نشان می دادند. 3) به نظر می رسد افزایش سن مادر با افزایش «آنیوپلوئیدی» و کاهش میزان لقاح در اووسیت ها رابطه ای مستقیم دارد. 4) «آنیوپلوئیدی»ها عامل اصلی در عدم لقاح اووسیت ها می باشند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID