Start: 2/7/2023 2:16:46 AMEnd: 2/7/2023 2:16:46 AM >> 205

مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد علوم پزشکی تهران
سال:1376 | تاریخ پایان: مهرماه 1376

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

91

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

مشخصات جمعیتی و بررسی نیازهای مردم در تماس با صدای مشاور مرکز بیماریهای پستان نتیجه مطالعه مقدماتی

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 مرکز بیماریهای پستان وابسته به جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران یک مرکز تخصصی است که از فروردین 1376 با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسما کار خویش را آغاز کرده است.این مرکز از بدو تاسیس در چارچوب وظایف خود علاوه بر سایر فعالیتها به منظور پاسخگویی به نیازهای بیماران، خانواده آنها و دست اندرکاران حرف پزشکی اقدام به راه اندازی صدای مشاور نمود.مطالعه حاضر به بررسی مشخصات جمعیتی و بررسی نیازهای تماس گیرندگان با صدای مشاور در شش ماهه نخست می پردازد.بدین منظور یک مطالعه توصیفی طراحی و پرسشنامه ای کوتاه شامل 15 سوال تهیه و برای کلیه کسانی که با صدای مشاور در تماس بودند، تکمیل گردید.در شش ماهه نخست در مجموع 350 نفر با صدای مشاور تماس داشته اند. تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که از این تعداد 313 نفر (89%) خود افراد و 37 نفر (11%) خانواده بیماران بوده اند. 84% تماسها از تهران و 16% آن از سایر شهرستانهای کشور بعمل آمده است.میانگین سنی تماس گیرندگان 35 سال با انحراف معیار  ±9.8بوده و اکثریت آنها را (97%) زنان تشکیل می دادند. 85% تماس گیرندگان متاهل بوده و بیشتر آنان (75%) اعلام داشتند که نحوه آشنایی آنان با صدای مشاور از طریق جراید و رادیو بوده است.از 350 نفر تماس گیرندگان 301 نفر (86%) بیمار بوده و یا در ارتباط با بیماری یکی از بستگان خود با صدای مشاور تماس گرفته اند در حالیکه مابقی 49 نفر (14%) افراد سالمی بودند که فقط جهت کسب اطلاع با مرکز ارتباط برقرار کردند.از 301 نفر فوق الذکر، 27 نفر (9%) بیماران مبتلا به سرطان پستان بوده و مابقی درارتباط با سایر بیماریهای خوش خیم پستان با صدای مشاور تماس داشته اند.82 نفر از تماس گیرندگان در زمان تماس با درمان خود را به پایان رسانده بودند یا همچنان تحت درمان بودند. از این افراد 45 نفر (55%) از درمان خود زیاد یا بسیار زیاد رضایت داشتند. بیشترین مشکل این افراد این بود که از درمان خود نتیجه ای نگرفته اند (28%) و 17% نیز از ضعف ارتباطی پزشک معالج خو در انتقال اطلاعات و آگاهیهای لازم گلایه مند بودند.45% تماس گیرندگان گفتند در حال حاضر مهمترین مشکل آنان نیاز اطلاعاتی و آگاهی از نحوه درمان بیماری است. 44% مشکل درمانی و مابقی 11% نیز مشکلات روانی- اجتماعی داشتند.از مجموع 350 نفر، اکثریت افراد تماس گیرنده (61%) از صدای مشاور در خواست اطلاعات و آگاهیهای لازم در ارتباط با بیماریهای پستان بویژه سرطان پستان، 29% درخواست درمانی و 4% درخواست حمایتی روانی- اجتماعی داشتند.مطالعه حاضر در نوع خود اطلاعات مفیدی ازکاربرد صدای مشاور درمراکز تخصصی بدست می دهد . ضرورت اطلاع رسانی به مردم ویژه بیماران و خانواده آنها را روشن می سازد.از آنجا که یکی از اهداف عمده صدای مشاور، هدف قراردادن بیماران مبتلا به سرطان پستان و خانواده آنهااست، به نظر می رسد که از این جهت باید اقدامات موثری بعمل آید تا این گروهها با صدای مشاور آشنا شوند.در پایان توصیه می شود که ارزیابی جداگانه ای از صدای مشاور بعمل آید تا میزان رضایت مردم از این اقدام مشخص شود. این موضوع، پروژه ای است که هم اینک در مرکز بیماریهای پستان در حال اجرا است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID

  فایل موجود نیست