مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد علوم پزشکی تهران
سال:1390 | تاریخ پایان: اسفند 1390

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

766

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی اثربخشی استفاده پروفیلاکتیک از (Pulsed-Dye Laser (PDL با طول موج 585 نانومتر در پیشگیری کاهش شدت اسکارهای جراحی بدنبال ماموپلاستی دوطرفه

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 زمینه: در طی دو دهه اخیر از تابش نور لیزر Pulsed – dye laser (PDL) در درمان اسکارهای هیپرتروفیک و کلوئید استفاده شده که با درجات مختلفی از موفقیت همراه بوده است. بعضی از مطالعات, بر درمان زودرس اسکار به وسیله PDL جهت دستیابی به نتیجه بهتر تاکید دارند, لذا محققین از PDL جهت پیشگیری از ایجاد اسکار هیپرتروفیک وکلوئید در محل انسیزیون های جراحی در مراحل اولیه ترمیم زخم استفاده کرده اند. این کارآزمایی بالینی تصادفی شده با گروه کنترل به منظور بررسی اثر استفاده پروفیلاکتیک (سه هفته بعد از عمل جراحی) از PDL 585 nm در کاهش شدت اسکارهای جراحی در انسیزیون های reduction ماموپلاستی در مراجعه کنندگان به مرکز تحقیقات لیزر پزشکی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران طرح ریزی و اجرا شد.مواد و روشها: در این طرح 6 بیمار که تحتreduction  ماموپلاستی دو طرفه قرار گرفته بودند, مطالعه را به پایان رساندند. در هر بیمار 3 سانتی متر از انتهای مدیال و لترال خط انسیزیون به صورت تصادفی به عنوان کنترل انتخاب و قرینه آن در طرف مقابل, تحت تابش با PDL 585nm قرار می گرفت (در مجموع 24 ناحیه اسکار). تابش لیزر به فواصل 1 ماه, در 2 نوبت دیگر با همین پارامترها تکرار شد. ارزیابی اسکارهای بیماران قبل از انجام پروسه و نیز طی زمان های پیگیری یعنی انتهای ماه اول و دوم (قبل از انجام لیزر) و 2 ماه بعد از آخرین جلسه تابش لیزر, توسط پزشک مستقل با استفاده از VSS (Vancouver Scar Scale) صورت گرفت.یافته ها: دو ماه بعد از سومین جلسه تابش, ضایعات گروه لیزر, بهبودی قابل توجهی را از نظر واسکولاریتی, انعطاف پذیری و ارتفاع نشان می دادند (p value<0.001). در حالی که در گروه کنترل, میزان بهبود واسکولاریتی(P value=0.14) ,انعطاف پذیری(p value=0.13) معنی دار نبود و ارتفاع اسکارها تغییری را نشان نمی داد. با وجود اینکه پس از اولین و دومین جلسه درمان میزان خارش ضایعات در گروه لیزر کمتر از ضایعات گروه کنترل بود, اما این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود.نتیجه گیری: نتایج این کارآزمایی بالینی تصادفی شده نشان می دهد که استفاده پروفیلاکتیک از سه جلسه تابش لیزر PDL 585 nm با دوز پایین, می تواند به عنوان روشی مناسب و در عین حال ایمن در بهبود واسکولاریتی, انعطاف پذیری و کاهش ارتفاع اسکار ناشی از خط برش reduction ماموپلاستی (با انسیزیون (inverted-T محسوب گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  زند، نسرین، فاتح، محسن، عطایی فشتمی، لیلا، اسماعیلی جاوید، غلام رضا، نجفی، معصومه، کاویانی، احمد، پورابوالقاسم میاندوآب، افسانه، و علی نقی زاده، محمدرضا. (اسفند 1390). بررسی اثربخشی استفاده پروفیلاکتیک از (Pulsed-Dye Laser (PDL با طول موج 585 نانومتر در پیشگیری کاهش شدت اسکارهای جراحی بدنبال ماموپلاستی دوطرفه. تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی. https://sid.ir/paper/789649/fa

  Vancouver: کپی

  زند نسرین، فاتح محسن، عطایی فشتمی لیلا، اسماعیلی جاوید غلام رضا، نجفی معصومه، کاویانی احمد، پورابوالقاسم میاندوآب افسانه، علی نقی زاده محمدرضا. [Internet]. بررسی اثربخشی استفاده پروفیلاکتیک از (Pulsed-Dye Laser (PDL با طول موج 585 نانومتر در پیشگیری کاهش شدت اسکارهای جراحی بدنبال ماموپلاستی دوطرفه. تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی؛ اسفند 1390. Available from: https://sid.ir/paper/789649/fa

  IEEE: کپی

  نسرین زند، محسن فاتح، لیلا عطایی فشتمی، غلام رضا اسماعیلی جاوید، معصومه نجفی، احمد کاویانی، افسانه پورابوالقاسم میاندوآب، و محمدرضا علی نقی زاده، “بررسی اثربخشی استفاده پروفیلاکتیک از (Pulsed-Dye Laser (PDL با طول موج 585 نانومتر در پیشگیری کاهش شدت اسکارهای جراحی بدنبال ماموپلاستی دوطرفه،” ایران، مراکز جهاد دانشگاهی، اسفند 1390. [Online]. Available: https://sid.ir/paper/789649/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری

  فایل موجود نیست