مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد علوم پزشکی تهران | سال:1384 | تاریخ پایان: 1384

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

113

دانلود:

45

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

اثر بخشی لیزر کم توان GaAIAs با طول موج 810 نانومتر، ورزش درمانی و ترکیب آن دو در درمان مبتلایان به کمر درد مزمن، Chronic Low Back Pain) CLBP)

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 به سبب اهمیت بیماری کمردرد به عنوان شایعترین بیماری عضلانی- استخوانی به خصوص کمردردهای مزمن و صرف هزینه های زیاد ناشی از درمان و غیبت از کار، لازم است که از بین روشهای درمانی موجود اثربخش ترین آن مشخص گردد. لیزر درمانی روش نسبتا جدیدی است که به تازگی وارد کشورمان شده است و نشان داده، می تواند در درمان کمردردهای مزمن نقشی ایفا نمایند. در این مطالعه اثربخشی لیزر کم توان GaAIAs با طول موج 810 نانومتردر مقایسه، با روش متداول ورزش درمانی و اثر توامان این دو روش، از لحاظ کاهش درد، افزایش توانایی بیماران با استفاده از هر یک از آنها و در مقایسه با یکدیگر مورد ارزیابی قرار گرفتند.مواد و روش ها: ابتدا بیماران براساس معیارهای ورود و خروج با تشخیص کمردرد مزمن وارد مطالعه شدند. سپس بصورت تصادفی در 3 گروه لیزر، ورزش درمانی و لیزر بهمراه ورزش درمانی تقسیم شدند. در طی مطالعه جهت ارزیابی میزان اثربخشی درمان هر یک از گروهها، شدت درد با استفاده از شاخص VAS، میزان ناتوانی با استفاده از پرسشنامه Oswestry و میزان حرکات کمر در شروع درمان و به ترتیب شروع درمان، هفته ششم و دوازدهم مورد سنجش قرار گرفتند.نتایج: این مطالعه نشان داد که لیزر درمانی در مقایسه با ورزش درمانی اثرات بهتری در کاهش درد و بهبود عملکرد بیمار دارد. با این وجود اثر لیزر درمانی به همراه ورزش درمانی نتایج برتری نسبت به هر دو گروه به خصوص به گروه ورزش تنها دارد. در دامنه حرکت کمر و تست شوبر نیز در گروه لیزر و ورزش نتایج بهتری نسبت به دو گروه دیگر داشت.نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که ترکیب لیزر درمانی و ورزش درمانی نتایج بهتری در کاهش درد و بهبود ناتوانی بیماران مبتلا به کمر درد مزمن به خصوص در مقایسه با ورزش تنها نشان داد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID