مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده گیاهان دارویی
سال:1390 | تاریخ پایان: آبان 1390

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

862

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی اثرات عصاره میوه گیاه کبر(Capparis spinosa) در کنترل قند خون بیماران دیابتی نوع دوم: کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور دارای شاهد دارونما

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 مقدمه: گیاه دارویی کبر در طب سنتی در درمان بسیاری از بیماریها از جمله بیماری قند خون بالا مصرف می شود ولی تاکنون هیچ تحقیق علمی جهت بررسی اثربخشی آن در کاهش قند خون بیماران دیابتی نوع دوم گزارش نشده است. هدف: در این طرح پژوهشی هدف بررسی تاثیر عصاره میوه گیاه کبر بر بیماری قند خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع دوم است. مواد و روشها: در این کارآزمایی بالینی تعداد 54 بیمار دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان شریعتی با سن 65ـ40 سال انتخاب و جهت کارآزمایی بالینی بطور تصادفی در دو گروه 28 و 26 نفری عصاره میوه گیاه کبر و دارونما و تقسیم شدند. در این تحقیق به گروه اول کپسول عصاره کبر 400 میلیگرم سه بار در روز و به گروه دوم کپسول دارونما 400 میلیگرم سه بار در روز تجویز شد. بیماران هر دو گروه درمان رایج خود را بدون تغییر ادامه دادند. در این مطالعه در ابتدا و در انتها بعد از دو ماه پارامترهای خون ناشتا بیماران در دو گروه دارو و دارونما شامل سطح گلوکز, هموگلوبین گلیکوزیله, پروفایل لیپید, کراتینین, ALP, SGPT, SGOT و, اوره بررسی و با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج: آنالیز آماری نشان داد که سطح هموگلوبین گلیکوزیله بعد از 2 ماه درمان درگروه عصاره میوه کبر در مقایسه با قبل از درمان تغییر معنی دار نداشته است ولی در گروه دارونما به طور معنی دار (p=0.001). افزایش یافته بود. با استفاده از آنالیز آماری کو واریانس سطح هموگلوبین گلیکوزیله بعد از 2 ماه درمان در گروه عصاره میوه کبر در مقایسه با گروه دارونما کاهش معنی دار (0.025) داشت. سطح قند خون ناشتا در بیماران گروه عصاره میوه کبر بعد از 2 ماه درمان در مقایسه با قبل از درمان بصورت معنی دار کاهش (p=0.005) یافت و همچنین بعد از 2 ماه درمان در مقایسه با گروه دارونما این کاهش معنی دار (p=0.037) بود. آنالیز آماری نشان داد که سطوح کلسترول تام, کلسترول LDL و تری گلیسرید خون ناشتا در بیماران گروه عصاره میوه کبر بعد از 2 ماه درمان در مقایسه با قبل از درمان به صورت معنی دار کاهش (به ترتیب p=0.005, p=0.044و (p=0.029یافت, ولی در مقایسه با گروه دارونما این کاهش معنی دار نبود. آنالیز آماری نشان داد که سطوح آنزیمهای کبدی, کراتینین و اوره در در دو گروه بعد از دو ماه درمان در مقایسه با زمان شروع و در مقایسه با یکدیگر تغییر معنی داری نداشت. نتیجه کلی: تجویز عصاره میوه کبربه میزان 1200 میلیگرم در روز به مدت دو ماه به بیماران دیابتی بطور معنی داری موجب کاهش هموگلوبین گلیکوزیله و قند خون و بطور غیر معنی داری موجب کاهش سطح کلسترول تام, کلسترول LDL و تری گلیسرید خون بیماران دیابتی شد ولی هیچگونه عوارضی بر عملکرد کبد, کلیه و دستگاه گوارش نداشت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  فلاح حسینی، حسن، خلیقی سیگارودی، فرحناز، حسنی رنجبر، شیرین، نائبی، ندا، حشمت، رامین، اهوازی، مریم، و عباسی، بهروز. (آبان 1390). بررسی اثرات عصاره میوه گیاه کبر(Capparis spinosa) در کنترل قند خون بیماران دیابتی نوع دوم: کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور دارای شاهد دارونما. تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی. https://sid.ir/paper/789580/fa

  Vancouver: کپی

  فلاح حسینی حسن، خلیقی سیگارودی فرحناز، حسنی رنجبر شیرین، نائبی ندا، حشمت رامین، اهوازی مریم، عباسی بهروز. [Internet]. بررسی اثرات عصاره میوه گیاه کبر(Capparis spinosa) در کنترل قند خون بیماران دیابتی نوع دوم: کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور دارای شاهد دارونما. تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی؛ آبان 1390. Available from: https://sid.ir/paper/789580/fa

  IEEE: کپی

  حسن فلاح حسینی، فرحناز خلیقی سیگارودی، شیرین حسنی رنجبر، ندا نائبی، رامین حشمت، مریم اهوازی، و بهروز عباسی، “بررسی اثرات عصاره میوه گیاه کبر(Capparis spinosa) در کنترل قند خون بیماران دیابتی نوع دوم: کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور دارای شاهد دارونما،” ایران، مراکز جهاد دانشگاهی، آبان 1390. [Online]. Available: https://sid.ir/paper/789580/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری