مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده گیاهان دارویی | سال:1389 | تاریخ پایان: دی 1389

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

186

دانلود:

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی شرایط مطلوب جهت جداسازی روغن های فرار از گیاه رزماری به روش تقطیر با بخار آب

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

چکیده

 در این طرح تحقیقاتی فرآیند استخراج روغن های فرار از گیاه رزماری به روش تقطیر با بخار آب با هدف بهینه سازی فرایند و بررسی میزان انتقال جرم مورد بررسی قرار گرفت. برای مطالعه گسترده روی این فرایند ابتدا یک واحد استخراج ساخته شد و با توجه به مطالعات صورت گرفته تاثیر پنج عامل بر بازده فرایند مورد بررسی قرار گرفت که عبارتند از: تاثیر شدت جریان حجمی بخار, تاثیر جرم یا ارتفاع بستر گیاه, تاثیر عایق بندی ستون جداسازی, تاثیر تعداد مراحل ستون جداسازی و تاثیر شدت جریان حجمی بخار و زمان تقطیر بر میزان اجزا روغن فرار رزماری. هر آزمایش به مدت 100 دقیقه انجام شد و در زمان های پنج, 15, 30, 60 و 100 دقیقه روغن های فرار جدا شده نمونه گیری شد.با توجه به آزمایش های صورت گرفته برای سه شدت جریان حجمی بخار به میزان چهار, هفت و نه لیتر بر دقیقه این نتیجه حاصل شد که کاهش شدت جریان حجمی بخار ورودی به ستون جداسازی سبب افزایش بازده فرایند می شود و بیشترین بازده برای شدت جریان حجمی چهار لیتر بر دقیقه به دست آمد. از طرفی آزمایش ها نشان داد که کاهش جرم بستر نیز سبب افزایش بازده می شود. در این آزمایش ها سه بستر به جرم 100, 150, 200 گرم مورد بررسی قرار گرفت که بهترین بازده برای بستر به جرم 100 گرم به دست آمد. در آزمایش صورت گرفته برای تاثیر عایق بندی ستون جداسازی بر بازده فرآیند, افزایش 14 درصدی بازده در حالت عایق بندی نسبت به حالت غیر عایق بندی وجود داشت. اما بهترین مقادیر برای بازده فرایند در حالت استخراج توسط ستون های جداسازی چند مرحله ای به دست آمد. در این آزمایش ها ستون های یک, دو و سه مرحله ای با شدت جریان حجمی بخار چهار و هفت لیتر بر دقیقه مورد بررسی قرار گرفت که در پایان بیشترین بازده برای استخراج روغن های فرار از گیاه رزماری به روش تقطیر با بخار برای ستون سه مرحله ای با شدت جریان حجمی چهار لیتر بر دقیقه و جرم 100 گرم به دست آمد که مقدار آن 1.36 درصد گزارش شد. برای سه آزمایش با شدت جریان حجمی چهار, هفت و نه لیتر بر دقیقه و بستری تک مرحله ای به جرم 100 گرم نمونه های جمع آوری شده توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی - جرمی و کروماتوگرافی گازی مورد آنالیز قرار گرفت و تاثیر شدت جریان حجمی بخار و مدت زمان تقطیر بر میزان سه جزء آلفا - پینن, 8, 1- سینئول و کامفور که دارای بیشترین درصد در روغن استخراج شده بودند, مورد بررسی قرار گرفت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID