Start: 2/1/2023 2:11:02 AMEnd: 2/1/2023 2:11:03 AM >> 174

مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد تهران
سال:1385 | تاریخ پایان: شهریور 1385

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

18

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

ایجاد دانش فنی تولید پتایسم لائورات

شماره مسلسل

نویسندگان

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 در جهت ایجاد دانش فنی این ماده سه مرحله فعالیت انجام گرفت: الف ـ فاز مطالعاتی: با توجه به نوع ماده، اطلاعات کاملی از مشخصات، روش های تولید مواد مشابه و نحوه شناسایی و آنالیز این ماده جمع آوری گردید. ب ـ فاز آزمایشگاهی: در این مرحله، با ترسیم روند اجرای آزمایشات، چندین مرحله تولید آزمایشگاهی این ماده انجام گرفت و مشخصات آن با نمونه خارجی این ماده مقایسه گردید. در نهایت محصول تولیدی با کیفیت مناسب به دست آمد. ج ـ فاز bench وPilot : در آخرین مرحله، مقدار 60 kgاز این ماده و در فاز Bench تولید و پس از مصرف آن در واحد مربوط در پتروشیمی تبریز و تایید کیفیت نمونه، عملیات تولید نیمه صنعتی آن آغاز گردید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID