Start: 2/7/2023 6:27:24 AMEnd: 2/7/2023 6:27:24 AM >> 204

مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد تهران
سال:1385 | تاریخ پایان: آذر 1385

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

115

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی وضعیت مصرف مواد بیولوژیک با منشا دامی در کشور

شماره مسلسل

نویسندگان

احمد-عرفان منش

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 جمع آوری و تکمیل اطلاعات، از اصول اولیه در انجام هر تحقیق و از جمله در بیوتکنولوژی است. تدوین اطلاعات مربوط به میزان و نوع مواد بیولوژیک در کشور، برای حرکت در مسیر خودکفایی بسیار ضروری به نظر می رسد. ابتدا با استفاده از منابع علمی موجود، تعریف جامع و دقیقی از مواد بیولوژیک به دست آمد. سپس از این مجموعه، آن موادی که منشا حیوانی داشتند به سه دسته تقسیم شدند که عبارت بودند از: 1. خون و محصولات آن؛ 2. فرآورده های حاصل از واکنش ایمنی؛ 3. بافت ها و سلول ها. سپس از طریق مراکز عمده مصرف کننده مواد بیولوژیک، اطلاعات مربوط به نوع و میزان مصرف آنها جمع آوری شد و سپس با مراجعه به شرکت های واردکننده، اطلاعات تکمیلی در زمینه محصول و میزان واردات آن به دست آمد. برای جمع آوری اطلاعات، علاوه بر شرکت های خصوصی، از وزارت بهداشت و گمرک نیز استفاده شد. پس از تهیه لیست اولیه، درباره تک تک مواد، تحقیق صورت گرفت و اطلاعات علمی جزئی تر جمع آوری شد. در این طرح مراکز عمده تامین کننده مواد بیولوژیک با منشا حیوانی، اعم از تولیدکنندگان داخلی و شرکت های واردکننده آمده است. به علاوه در برخی موارد لیست محصولات آنها ذکر شده است. همچنین برخی مراکز عمده مصرف کننده این مواد گنجانده شده است. در مجموع می توان گفت اطلاعات و آمار رسمی کشور در زمینه مواد بیولوژیک با منشا حیوانی با حقایق موجود فاصله زیادی دارد و این امر، برنامه ریزی در این زمینه را با مشکل مواجه می کند. در نتیجه محصولات بیولوژیک دامی که در حال حاضر در کشور بیشترین مصرف را دارند مشخص شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID