مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد صنعتی امیرکبیر | سال:1382 | تاریخ پایان: تابستان 1382

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

199

دانلود:

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

تولید نخ در سیستم چرخانه ای با استفاده از تغذیه مستقیم فتیله کارد شده پنبه ای و مقایسه خصوصیات آن با نخ تولید شده از روش متداول در سیستم ریسندگی مذکور

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 در این طرح تحقیقاتی، به منظور بررسی تاثیر حذف ماشین کشش در خط تولید سیستم ریسندگی چرخانه ای بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی نخ پنبه ای، ابتدا منابع علمی مربوط گردآوری شد. پس از انجام مطالعات اولیه، مواد اولیه مناسب تهیه گردید. در ادامه دو نوع نخ چرخانه ای، یکی با استفاده از تغذیه مستقیم فتیله کارد و دیگری با روش متداول در سیستم ریسندگی چرخانه ای تولید شد. فاکتورهای متغیر این دو نوع نخ در این تحقیق، سرعت زننده (4500، 5000، 5500،6000 و 6500 دور در دقیقه) و نمره نخ (10Ne، 16Ne و 20Ne) بوده است. ویژگی های مورد بررسی در این طرح نیز شامل نایکنواختی جرمی، تعداد نقاط ضخیم و نقاط نازک، تعداد نپ، استحکام و ازدیاد طــول تا حد پارگی نخ ها می باشد. پس از تولید نمونه ها، ویژگی های یاد شده در مورد هریک از نخ ها، اندازه گیری شد. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که استحکام نخ های فتیله کارد (به جز نخ نمره 10Ne) از استحکام نخ های فتیله کشش II کمتر است، اما در مورد سایر ویژگی های اندازه گیری شده، تفاوت معنی داری از لـحاظ آماری وجود ندارد. از این رو، با تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده از این تحقیق و با در نظر گرفتن جنبه ی اقتصادی (کاهش هزینه تولید) این موضوع، روش ریسندگی چرخانه ای با استفاده از تغذیه مستقیم فتیله کارد، برای تولید نخ های ضخیم (10Ne) پیشنهاد می گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.





 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID